ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2012-11-19 08:23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 1 ∆ιαγωνισμός του Α.Σ.Ε.Π.

Με το άρθρο 1 θεσπίζεται ότι όλες οι θέσεις και τα λειτουργικά κενά στην Πρωτοβάθμια και ∆ευτεροβάθμια εκπαίδευση θα καλύπτονται στο εξής αποκλειστικά από αυτούς που θα έχουν συγκεντρώσει την βαθμολογική βάση σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
Άρθρο 2 ∆ιενέργεια του διαγωνισμού

Στο άρθρο 2 προβλέπεται ότι οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ θα διεξάγονται ανά διετία και θα είναι ανοικτοί, δηλ. δεν θα προκηρύσσεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων.
Θεσπίζεται ως αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό η «παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια» των υποψηφίων και καθορίζονται οι τρόποι πιστοποίησής της.
Μεταξύ αυτών ως πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας λαμβάνεται και η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου και διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι επιστήμες της εκπαίδευσης, η διδακτική και τα παιδαγωγικά.
Αντιθέτως η κατοχή τίτλου στην κοινωνιολογία ή την ιστορία της εκπαίδευσης δεν πιστοποιεί την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.
Περαιτέρω ορίζεται ο τρόπος κατάρτισης, ελέγχου και δημοσίευσης των αρχικών και των οριστικών πινάκων, καθώς και η βαθμολογική βάση του διαγωνισμού.
Άρθρο 3 Τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών (Πίνακες Επιλογής Εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθμια και ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση - ΠΕΕΠ∆Ε)

Με το άρθρο 3 ρυθμίζονται τα σχετικά με τη σύνταξη των τελικών πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών .
Σε αυτούς εντάσσονται όσοι συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισμό ΑΣΕΠ ή σε έναν από τους δύο αμέσως προηγούμενους και αναφέρονται λεπτομερώς τα κριτήρια με βάση τα οποία διαμορφώνεται η σειρά κατάταξης.
Εκτός από τη βαθμολογία από το διαγωνισμό, θεσπίζονται:
α) νέα ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως η γλωσσομάθεια, η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού η/υ και η κατοχή δεύτερου πτυχίου., μεταπτυχιακά κλπ. ,
β) η αναβαθμισμένη μοριοδότηση της πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας αναβαθμισμένης και γ) λαμβάνονται υπόψη, για πρώτη φορά, κοινωνικά κριτήρια, όπως είναι η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω ή ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή σκλήρυνση κατά πλάκας ή μικροδεπανοκυτταρική αναιμία, η ύπαρξη περισσοτέρων από τρία ή περισσοτέρων από δύο τέκνων.
Άρθρο 4 ∆ιορισμός και τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών

Στο άρθρο 4 ρυθμίζονται θέματα διορισμού και τοποθέτησης των εκπαιδευτικών. Προβλέπεται η προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου κάθε έτους, η 3ετής παραμονή των νεοδιόριστων στην περιοχή του πρώτου διορισμού, η εισαγωγή του θεσμού του δόκιμου εκπαιδευτικού κατά την πρώτη διετία, ο οποίος στοχεύει στην εξοικείωση του νεοδιοριζομένου εκπαιδευτικού με το εκπαιδευτικό περιβάλλον και στην ουσιαστική εισαγωγική επιμόρφωσή του, καθώς και η καθιέρωση του θεσμού του μέντορα για την καθοδήγηση και υποστήριξη των νεοδιοριζομένων.
Ο μέντορας ορίζεται από τον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο μεταξύ εκπαιδευτικών με μεγάλη εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία, οι οποίοι υπηρετούν στην ίδια σχολική μονάδα ή στην ίδια ομάδα σχολείων.
Για τους εκπαιδευτικούς που δεν μονιμοποιούνται στο τέλος της διετίας προβλέπεται μετάταξη σε προσωποπαγή θέση διοικητικού υπαλλήλου της κεντρικής υπηρεσίας ή των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 5 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Στο άρθρο 5 καθιερώνεται ο νέος τρόπος πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων, από τους ΠΕΕΠ∆Ε. μετά την διεύρυνση του θεσμού των αναπληρωτών και δραστική μείωση των ωρομισθίων.
Για την πρόσληψη αναπληρωτή με πλήρες ωράριο απαιτείται ύπαρξη λειτουργικού κενού 16 διδακτικών ωρών και άνω, δεδομένου ότι αυτό είναι το μικρότερο ωράριο που μπορεί να έχει ο αναπληρούμενος εκπαιδευτικός. Για διδακτικές ώρες λιγότερες από 16 και μέχρι 4, που δεν είναι δυνατό να συνδυαστούν με κενά σε άλλο ή άλλα σχολεία της ίδιας περιοχής, προβλέπεται πρόσληψη αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο.
Ο θεσμός του ωρομισθίου περιορίζεται δραστικά και διατηρείται μόνο για τις εξαιρετικές περιπτώσεις που αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη αναπληρωτή πλήρους ή μειωμένου ωραρίου.
Άρθρο 6 Προϋπηρεσία

Στο άρθρο 6 προβλέπεται η προσθήκη στις προσμετρούμενες προϋπηρεσίες και η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης ΤΕΕ του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Άρθρο 7 Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων

Στο άρθρο 7 καθιερώνεται ενιαία διαδικασία προγραμματισμού και προσδιορισμού των οργανικών κενών και των λειτουργικών αναγκών, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων ειδικού πληροφοριακού συστήματος, στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα κρίσιμα στοιχεία κάθε σχολικής μονάδας (τάξεις, τμήματα, μαθητές, εκπαιδευτικοί, ώρες διδασκαλίας κλπ.).
Παράλληλα θεσπίζονται ο ορισμός των τμημάτων κάθε σχολείου, τον Ιανουάριο κάθε έτους, καθώς και η δεύτερη ειδικότητα του εκπαιδευτικού, για την αντιμετώπιση προβλημάτων κάλυψης του υποχρεωτικού ωραρίου αλλά και για την αξιοποίηση επιπλέον προσόντων των εκπαιδευτικών.
Τέλος προβλέπεται ότι τα υπηρεσιακά συμβούλια διατυπώνουν τη γνώμη τους σε όλες τις φάσεις της παραπάνω διαδικασίας
Άρθρο 8
Στο άρθρο αυτό εξισώνονται τα πρόσθετα τυπικά προσόντα τα οποία θα πρέπει να έχουν και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί για το διορισμό τους στα ιδιωτικά σχολεία
Άρθρο 9 Μεταβατικές διατάξεις

Στο άρθρο 9 προβλέπονται ρυθμίσεις μεταβατικού χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή προσαρμογή από το υφιστάμενο σύστημα διορισμών και προσλήψεων στο νέο.
Με δεδομένη την εφαρμογή του νέου συστήματος προσλήψεων, ο ισχύων ενιαίος πίνακας αναπληρωτών παύει να τροφοδοτείται με νέες προϋπηρεσίες από 1 Ιουλίου 2010 . Στο μεταβατικό στάδιο οι εκπαιδευτικές ανάγκες που θα προκύπτουν θα συνεχίσουν να καλύπτονται από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες αυτούς. Τα σχολικά έτη 2010-2011 και 2011-2012 οι διορισμοί και οι προσλήψεις θα γίνονται σε ποσοστό 60% από τους υπάρχοντες πίνακες διοριστέων πριν την ψήφιση του νόμου του Α.Σ.Ε.Π. και σε ποσοστό 40% από τον ισχύοντα ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. Οι προσλήψεις αναπληρωτών στη Σιβιτανίδειο ∆ημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων θα πραγματοποιούνται από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών.
Αναγνωρίζοντας την συνεισφορά των εκπαιδευτικών οι οποίοι για χρονικό διάστημα 24 μηνών και άνω έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι στην εκπαίδευση, προβλέπεται ότι στους πίνακες μετά τους δύο πρώτους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που θα γίνουν μετά την ψήφιση του νόμου, εφόσον δεν θα έχουν επιτυχία, θα πριμοδοτήσει την προϋπηρεσία αυτή με 50 μονάδες στους πίνακες που θα καταρτισθούν.
Το ίδιο θα ισχύσει και για όσους προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στα ιδιωτικά σχολεία και απολύθηκαν από αυτά λόγω κατάργησής τους ενώ θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 24 μηνη προϋπηρεσία.
Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια αποτελεί βασικό στοιχείο των αλλαγών που προτείνονται. Για το λόγο αυτό ο νόμος προβλέπει το απαραίτητο χρονοδιάγραμμα προσαρμογής μέχρι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις χορήγησης της «παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας» από τα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Στο μεταξύ θα λαμβάνονται υπόψη τόσο οι ισχύουσες διατάξεις περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας όσο και οι νέες σύμφωνα με τις οποίες θα πιστοποιείται.
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην αξιοκρατική διαδικασία του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και η κατάταξη στους τελικούς πίνακες βάσει της επίδοσής τους δίνει τη δυνατότητα πρόσληψης με αξιοκρατικό πλέον τρόπο. Η προϋπηρεσία που θα αποκτάται θα προσμετράται για τους επόμενους διαγωνισμούς και θα λαμβάνεται υπόψη και για την βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.
Μεταβατικές διατάξεις προβλέπονται επίσης για τους εκπαιδευτικούς που είναι καταγεγραμμένοι σε πίνακες που δημιουργήθηκαν την τελευταία πενταετία . Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα διορίζονται επί πλέον του αριθμού των διοριζομένων, και όπου υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι πίνακες αφορούν, τους εκπαιδευτικούς με τριάντα (30) μήνες προϋπηρεσία, με 24 μήνες και επιτυχία στο ΑΣΕΠ, τους πολύτεκνους, τους έχοντες μόνιμη αναπηρία 67 % και 12 μηνη προϋπηρεσία και τους απολυόμενους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς.
Η Ειδική Αγωγή αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για το Υπουργείο Παιδείας. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά ειδικός διαγωνισμός για την Ειδική Αγωγή προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες με μόνιμο προσωπικό.
Η ανάπτυξη δεσμών των εκπαιδευτικών με το σχολείο ξεκινάει και αναπτύσσεται με την παραμονή των νεοδιόριστων στην ίδια σχολική μονάδα τουλάχιστον για τρία χρόνια.


 

#2 OFFLINE   admin

 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης


Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Το άρθρο 10 αναφέρεται στους αξιολογικούς πίνακες και τις προτάσεις που καταρτίζονται για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης, των οποίων η θητεία ορίζεται τετραετούς διάρκειας.
Πιο συγκεκριμένα καταρτίζονται αξιολογικοί πίνακες για σχολικούς συμβούλους, διευθυντές εκπαίδευσης, προϊσταμένους γραφείων, διευθυντές σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και προϊσταμένους ΚΕ∆∆Υ. Οι πίνακες ισχύουν για τέσσερα έτη και εξασφαλίζουν τη δυνατότητα άμεσης τοποθέτησης στελέχους σε κενούμενες θέσεις.
Προτάσεις καταρτίζονται για προϊσταμένους των τμημάτων επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης , προϊσταμένους των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και ΣΕΚ.
Άρθρο 11 Προϋποθέσεις επιλογής

Στο άρθρο 11 ορίζονται αναλυτικά και κατά κατηγορία στελεχών τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για να έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής. Ειδικότερα στις παραγράφους 1 έως 7 αναφέρονται οι προϋποθέσεις που αφορούν στην απαραίτητη προϋπηρεσία και προσδιορίζεται το είδος και η χρονική διάρκειά της, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε θέσης στελέχους. Παράλληλα στην παράγραφο 8 ορίζονται ως προϋποθέσεις το πιστοποιητικό καθοδηγητικής επάρκειας για τους σχολικούς συμβούλους και το πιστοποιητικό διοικητικής επάρκειας για την επιλογή διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων, προϊσταμένων Κ.Ε.∆.∆.Υ. και διευθυντών σχολικών μονάδων. Τα πιστοποιητικά αυτά χορηγούνται ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση αντίστοιχου ειδικού προγράμματος στο Εθνικό Κέντρο ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Στην παράγραφο 8 επίσης αναφέρεται ότι για την επιλογή σε όλες τις θέσεις, για τις οποίες καταρτίζονται πίνακες απαιτείται επίσης πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) επιπέδου 1.
Στην παράγραφο 10 ορίζεται ως προϋπόθεση η προηγούμενη συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες αξιολόγησης που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
Τέλος στην παράγραφο 11 του άρθρου προβλέπεται ότι «δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα».
Άρθρο 12 Κριτήρια επιλογής

Στο άρθρο 12 ορίζονται ως κριτήρια επιλογής:
α) η γνώση – επιστημονική και εμπειρική - του αντικειμένου του προς άσκηση έργου,
β) η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου και
γ) η αξιολογημένη συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει.
Τα κριτήρια αυτά αποτιμώνται μέσω συγκεκριμένων δεικτών σε αξιολογικές μονάδες, το σύνολο των οποίων έχει ανώτατο όριο τις 65 μονάδες και οδηγεί σε κατάταξη του υποψηφίου στον αξιολογικό πίνακα.
Άρθρα 13 και 14
Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής σχολικών συμβούλων και αποτίμηση κριτηρίων επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων, προϊσταμένων Κ.Ε.∆.∆.Υ. και διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ.
Στα άρθρα 13 και 14 εξειδικεύονται σε δείκτες τα κριτήρια του άρθρου 12 του παρόντος, και προσδιορίζεται η αριθμητική αποτίμηση του κάθε δείκτη για τα καθοδηγητικά και τα διοικητικά στελέχη αντίστοιχα. Ορίζεται επίσης η αριθμητική αποτίμηση του κάθε κριτηρίου και προσδιορίζεται η σχετική του βαρύτητα ανάλογα με τη θέση και τις ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες που απαιτεί. Στις αναφερόμενες στις διατάξεις των άρθρων σπουδές στις «επιστήμες της αγωγής» περιλαμβάνονται σπουδές στα παιδαγωγικά, στη διδακτική, καθώς και σε σπουδές στην εκπαίδευση.
Επαναπροσδιορίζεται η διαδικασία της συνέντευξης, με την οποία αξιολογείται η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, και ενισχύεται η αξιοπιστία, αντικειμενικότητα και η διαφάνεια. Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι «η διαδικασία περιλαμβάνει τρεις φάσεις, την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μια μελέτη περίπτωσης, την εισήγηση από μέλος του συμβουλίου σχετικά με τον φάκελο του υποψηφίου και την παρουσίαση από τον υποψήφιο του θέματος, το οποίο έχει επεξεργαστεί», καθώς επίσης ότι «η συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής μαγνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η διαφάνεια».
Σημειώνεται ότι αναφέρεται στα συμβούλια του άρθρου 16, με νέα σύνθεση και ότι εισήγηση από κάποιο μέλος του συμβουλίου σχετικά με τον φάκελο του κάθε υποψηφίου σηματοδοτεί αφενός την αρτιότερη λειτουργία του οργάνου και αφετέρου την καλύτερη προετοιμασία της διαδικασίας και την πληρέστερη προσέγγιση των στοιχείων που αφορούν την προσωπικότητα και τη συγκρότηση του υποψηφίου.
Επιπλέον, στο εδάφιο β της παραγράφου 5 προβλέπεται ότι για τη μοριοδότηση της συνέντευξης το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής συνεκτιμά «υπόμνημα του υποψηφίου, το οποίο περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του. Για την αξιολόγηση των στοιχείων του υπομνήματος ο υποψήφιος δύναται να καταθέσει σχετικά στοιχεία σε παράρτημα. Το συμβούλιο επιλογής δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία και ιδίως πρακτικά συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων.»
Πέραν της αντικειμενικότητας, που εξασφαλίζουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υπόμνημα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη κουλτούρας αξιολόγησης και εκπαιδευτικού σχεδιασμού, ενώ η δυνατότητα προσφυγής στα πρακτικά συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων για άντληση στοιχείων σχετικά με τη συμβολή του υποψηφίου αναβαθμίζει το κύρος και τη λειτουργία τους.
Στην παράγραφο 6 για πρώτη φορά ορίζεται ότι «το συμβούλιο επιλογής δύναται με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του σχολικού συμβούλου».
Άρθρο 15
Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. και προϊσταμένων νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων
Στο άρθρο 15 προσδιορίζονται τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. και προϊσταμένων νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων, αντίστοιχα με αυτά του άρθρου 12.
Άρθρο 16 Συμβούλια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης

Με το άρθρο 16 ρυθμίζονται τα θέματα της συγκρότησης των συμβουλίων επιλογής σχολικών συμβούλων και διευθυντών εκπαίδευσης και ορίζονται τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια για την επιλογή των λοιπών στελεχών.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2, τα συμβούλια επιλογής είναι επταμελή και αποτελούνται από
α) Έναν πρόεδρο ή διατελέσαντα πρόεδρο παιδαγωγικού τμήματος ή καθηγητικής σχολής Α.Ε.Ι. με αναγνωρισμένη συμβολή στα θέματα παιδείας ή εκπαιδευτικό με αναγνωρισμένη εμπειρία στη διοίκηση και συμβολή στα θέματα παιδείας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής,
β) ∆ύο μέλη ∆ιδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) βαθμίδας καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή με εμπειρία στην άσκηση διοίκησης που ανήκουν σε παιδαγωγικά τμήματα ή καθηγητικές σχολές των A.E.I. ή, στην περίπτωση των συμβουλίων για την επιλογή διευθυντών, και σε τμήματα διοικητικής επιστήμης των Α.Ε.Ι. Τα μέλη προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τα πρυτανικά συμβούλια των πανεπιστημίων, στα οποία απευθύνεται εγγράφως ο Υπουργός Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Στο συμβούλιο κατά προτεραιότητα επιλέγονται μέλη ∆.Ε.Π. πανεπιστημίων τα οποία συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης.
Από τα προτεινόμενα μέλη, ο Υπουργός επιλέγει δύο ως τακτικά και δύο ως αναπληρωματικά.,
γ) αα) ∆ύο συμβούλους ή μόνιμους παρέδρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τα αρμόδια όργανα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην περίπτωση των συμβουλίων επιλογής σχολικών συμβούλων και
ββ) ένα σύμβουλο ή μόνιμο πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τα ίδια πιο πάνω όργανα, καθώς και ένα μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου στην περίπτωση των συμβουλίων επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης και
δ)Τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών των κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων της αντίστοιχης βαθμίδας, που αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
Η παραπάνω σύνθεση και ο τρόπος επιλογής των μελών του, με προτάσεις από τα αρμόδια όργανα των φορέων από τους οποίους προέρχονται, προσδίδει αυξημένη νομιμοποίηση, κύρος και αξιοπιστία Επισημαίνεται ότι ο Πρόεδρος των παραπάνω συμβουλίων ορίζεται μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 διασφαλίζεται για πρώτη φορά η εκπροσώπηση και των δύο φύλων στα συμβούλια επιλογής.
Τέλος, με την παράγραφο 13 του άρθρου 7 ορίζεται επί το αυστηρότερο ότι «μέλος συμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμιά φάση της διαδικασίας κρίσης και επιλογής», προκειμένου να προληφθούν περιπτώσεις ακυρότητας των πινάκων, οι οποίες συχνά προέκυψαν κατά την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων του ν. 3467/2006.
Άρθρο 17 Επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού έργου

Με το άρθρο 17 ρυθμίζονται τα θέματα σύνθεσης και συγκρότησης των επιτροπών αποτίμησης του συγγραφικού έργου των υποψηφίων σχολικών συμβούλων. Συγκεκριμένα η επταμελής σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών εξασφαλίζουν την έγκυρη και αντικειμενική αξιολόγηση του συγγραφικού έργου. Παράλληλα, η πρόβλεψη για κοινοποίηση της αξιολόγησης στους υποψηφίους και για δυνατότητα ένστασης προσδίδουν διαφάνεια στη διαδικασία.
Άρθρο 18 Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Στο άρθρο 18 ορίζονται ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων κατά κατηγορία υποψηφίων στελεχών. Στην παράγραφο 9 του ιδίου άρθρου προβλέπεται ότι οι υποψήφιοι για τους οποίους συντάσσονται αξιολογικοί πίνακες καταθέτουν δήλωση προτίμησης ύστερα από την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων. Το στοιχείο αυτό συμβάλλει στην αποφυγή μεροληπτικών κρίσεων, οι οποίες αποτέλεσαν συχνό φαινόμενο με τις σχετικές ρυθμίσεις του ν. 3467/2006. Στην ίδια παράγραφο προβλέπεται ότι οι υποψήφιοι σχολικοί σύμβουλοι και διευθυντές εκπαίδευσης μπορούν να καταθέτουν δήλωση προτίμησης για μέχρι δύο από τις προκριθείσες θέσεις περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης. Με τη ρύθμιση αυτή αίρεται ένας περιορισμός στην κινητικότητα των υποψηφίων στελεχών.
Στην παράγραφο 10, παρέχεται στον Υπουργό Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η εξουσιοδότηση να ορίζει με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης του άρθρου 1, τα υποβλητέα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Άρθρα 19, 20, 21, 22, 23 - Κρίση και επιλογή σχολικών συμβούλων - Κρίση και επιλογή διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων και προϊσταμένων Κ.Ε.∆.∆.Υ. - Κρίση και επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. - Κρίση και επιλογή προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων - Κρίση και επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ, υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. και προϊσταμένων ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων Στα άρθρα 19, 20,21,22 και 23 ο
ρίζονται αναλυτικά οι διαδικασίες κρίσης και επιλογής κατά κατηγορία υποψηφίων στελεχών. Αξιοσημείωτη είναι η πρόβλεψη του άρθρου 23 σύμφωνα με την οποία ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας και Σ.Ε.Κ. συντάσσει αιτιολογημένη πρόταση επιλογής υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Σ.Ε.Κ. και υπευθύνων των τομέων του Σ.Ε.Κ., με βάση τα κριτήρια του άρθρου 15. Πρόκειται για ρύθμιση που αναβαθμίζει το ρόλο αυτού του συλλογικού οργάνου και διασφαλίζει μια κρίση στηριγμένη στην άμεση αντίληψη για την προσωπικότητα των υποψηφίων.
Άρθρο 24 Τοποθέτηση − ανάληψη υπηρεσίας
Στο άρθρο 24 αναφέρονται αναλυτικά οι διαδικασίες τοποθέτησης καθενός από τους επιλεγμένους για τις συγκεκριμένες θέσεις καθώς και διαδικασίες κάλυψης κενών ή κενούμενων θέσεων.
Άρθρο 25 Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας
Με το άρθρο 25 ρυθμίζονται θέματα ανάληψης υπηρεσίας των στελεχών και διάρκειας της θητείας τους. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης του παρόντος νόμου στις κενές θέσεις γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία σε κάθε περίπτωση λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση σε κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών.
Στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου προβλέπεται ότι «η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους αξιολογικούς πίνακες επιλογής είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία στις θέσεις που τοποθετούνται διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής».
Άρθρο 26 Απαλλαγή των στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους
Στο άρθρο 26 καθορίζονται οι λόγοι και η διαδικασία απαλλαγής των υπηρετούντων σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης από τα καθήκοντά τους.
Ως λόγοι ορίζονται α) σοβαροί προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι ή λόγοι υγείας ή β) σοβαροί λόγοι αναγόμενοι σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, όπως ιδίως για αδυναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, αδικαιολόγητη επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία εφαρμογής νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακή συνεργασία με τους προϊσταμένους, τους υφισταμένους και τα λοιπά στελέχη της διοίκησης και μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση.
Με την παράθεση των επιμέρους περιπτώσεων πλημμελούς άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων καλύπτεται ένα κενό στην ερμηνεία της σχετικής ρύθμισης.
Άρθρο 27 Μεταθέσεις − τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας
Στο άρθρο 27 ρυθμίζονται θέματα μεταθέσεων, καθώς και τοποθετήσεων των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας τους.
Άρθρο 28 Επιλογή στελεχών της Σιβιτανίδειου ∆ημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων
Στο άρθρο 28 ορίζεται ότι οι διατάξεις για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης εφαρμόζονται ανάλογα και για την επιλογή των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων της Σιβιτανίδειου Σχολής.
Άρθρο 29 Μεταβατικές διατάξεις
Στο άρθρο 29 περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στην αυτοδίκαιη λήξη της θητείας των υπηρετούντων διευθυντών εκπαίδευσης από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι «κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου τα πιστοποιητικά της παραγράφου 9 του άρθρου 11 δεν αποτελούν προϋπόθεση για την επιλογή στελέχους της εκπαίδευσης. Τα στελέχη που θα επιλεγούν ως σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γραφείων θα παρακολουθήσουν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, αντίστοιχο ειδικό πρόγραμμα και πρόγραμμα επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1. Η επιτυχής συμμετοχή καταλήγει στη χορήγηση πιστοποιητικού διοικητικής ή καθοδηγητικής επάρκειας και γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 αντίστοιχα. Σε διαφορετική περίπτωση το στέλεχος αντικαθίσταται από τον επόμενο στον αντίστοιχο πίνακα, ο οποίος διαθέτει πιστοποιητικό επάρκειας και Τ.Π.Ε. και έχει δηλώσει προτίμηση για τη συγκεκριμένη θέση».
Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι το πιστοποιητικό διοικητικής ή καθοδηγητικής επάρκειας δεν θεωρείται απαραίτητο προσόν για τους υποψήφιους διευθυντές σχολικών μονάδων κατά τις δύο πρώτες εφαρμογές του παρόντος νόμου, Στην παράγραφο 6 αναφέρεται ότι «η μοριοδότηση της πιστοποιημένης επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 ισχύει μόνο κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου». Στην παράγραφο 7 ορίζεται ότι «η θητεία όλων των στελεχών της εκπαίδευσης που θα επιλεγούν κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου λήγει ταυτόχρονα την 31-7-2015».
Τέλος με τις παραγράφους 8, 9, 10, 11 τροποποιούνται ρυθμίσεις του άρθρου 6 του ν.3839/2010 (ΦΕΚ51) και του άρθρου 2 του π.δ.1/2003 και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη συγκρότηση των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣ∆Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ Θέματα υπηρεσιακών μεταβολών και αξιολόγησης
Άρθρο 30 Θέματα μεταθέσεων
Στο άρθρο 30 ρυθμίζονται θέματα μεταθέσεων. Οι εκπαιδευτικοί υπηρετούν πραγματικά, για δυο τουλάχιστον έτη στην οργανική τους θέση, με μοναδική εξαίρεση αυτούς που ανήκουν σε συγκεκριμένες ειδικές κατηγορίες.
Άρθρο 31 Θέματα αποσπάσεων και μετατάξεων

Στο άρθρο 31 αντιμετωπίζονται θέματα αποσπάσεων και μετατάξεων. Στο πλαίσιο της αρχής «πρώτα ο μαθητής» ουδείς εκπαιδευτικός αποσπάται, με εξαίρεση τους υπεραρίθμους, πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκαπιδευτικός.
Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης του σχολείου όπου αποσπώνται ή του πλησιέστερου σχολείου στην υπηρεσία ή στο φορέα απόσπασης. Μέχρι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στελέχωσης των υπηρεσιών της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου και των περιφερειακών διευθύνσεων, των διευθύνσεων και των γραφείων εκπαίδευσης – για το οποίο η εδιικη πρόβλεψη μετατάξεων της παρ.5 του άρθρου 32 του παρόντος - οι αποσπώμενοι στις υπηρεσίες αυτές θα λαμβάνουν επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος.
Οι πλεονάζοντες εκπαιδευτικοί αποσπώνται κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες της ίδιας ή άλλης περιοχής ύστερα από πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων. Προκειμένου οι αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου να πραγματοποιούνται σε πραγματικά λειτουργικά κενά και η κάλυψή τους να γίνεται με βάση τα προσόντα των ενδιαφερόμενων, όλες οι αποσπάσεις λήγουν την 31-8-2008, ενόψη και της ρύθμισης του εδαφίου της παραγράφου 8 του Ν. 3833/2010 – σύμφωνα με τον οποίο με ευθύνη του Υπουργού Παιδείας μειώνονται σε υφιστάμενες αποσπάσεις εκπαιδευτικών υποχρεωτικά κατά 50 % το αργότερο.
Τέλος με το άρθρο αυτό προβλέπεται η εθελοντική μετάταξη εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου, ώστε να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της λειτουργίας των υπηρεσιών του σχεδόν αποκλειστικά με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Όσοι θα μετατάσσονται με αυτή τη διαδικασία θα διατηρούν το ίδιο μισθολογικό καθεστώς. Η ρύθμιση αυτή αναμένεται να αποτελέσει κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς που για πολλά έτη είναι αποσπασμένοι σε διοικητικές θέσεις και, επομένως, διαθέτουν μεγάλη διοικητική εμπειρία.
Άρθρο 32 Προγραμματισμός και αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών

Στο άρθρο αυτό θεσμοθετείται ο ετήσιος προγραμματισμός της δράσης κάθε σχολικής μονάδας και η εν συνεχεία αξιολόγηση το εκπαιδευτικού έργου αυτής. Η αξιολόγηση αποτελεί μοναδική διαδικασία διαπίστωσης της θετικής αλλά και της αρνητικής πορείας, και εντοπισμού των αδυναμιών της σχολικής μονάδας. Είναι μια εσωτερική διαδικασία που επιδιώκει την ενεργοποίηση των μελών της με στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών. Οι τομείς στους οποίυς θα αφορά η αξιολόγηση και κάθε άλλη σχετική διαδικασία θα προβλέπονται με απόφαση του Υπουργού παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Στην Έκθεση Αξιολόγησης θα συμμετέχουν μαθητές και ο σύλλογος γονέων, οι οποίοι και θα ενημερώνονται για τα αποτελέσματα και μέσω διαδικτύου.
 

Κεφάλαιο ∆
Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην λειτουργία των ΑΕΙ


Άρθρο 33 Εκσυγχρονισμός συστήματος διανομής συγγραμμάτων.

Στο άρθρο 33 τροποποιούνται διατάξεις που αφορούν στην δωρεάν προμήθεια και επιλογή συγγραμμάτων από τους φοιτητές και σπουδαστές των ΑΕΙ. Το σύστημα έχει φτάσει σε αδιέξοδο με τεράστια προβλήματα γραφειοκρατίας, σπατάλης, καθυστερήσεων με αντίστοιχες παιδαγωγικές επιπτώσεις. Ενώ διακηρυγμένος στόχος της κυβέρνησης είναι τα ηλεκτρονικά συγγράμματα, λόγω του τεράστιου προβλήματος που παρατηρήθηκε τα χρόνια αυτά, υπάρχει ανάγκη άμεσης μεταβατικής δράσης. Με τη νομοθετική ρύθμιση προωθείται ο εκσυγχρονισμός του συστήματος.
Ήδη έχει ήδη δρομολογηθεί η ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος διανομής συγγραμμάτων από την Ε∆ΕΤ (εποπτευόμενος φορέας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου) με στόχο να διασφαλιστεί η έγκαιρη διανομή των συγγραμμάτων από το νέο ακαδημαϊκό έτος. Με το ίδιο αυτό σύστημα έχει προβλεφθεί να γίνεται και η διανομή ηλεκτρονικών συγγραμμάτων, όταν αυτά θα είναι έτοιμα.
Άρθρο 34 Εκλογή μελών ∆.Ε.Π.

Στο άρθρο 34, προβλέπεται η μείωση του αριθμού των μελών των εκλεκτορικών σωμάτων, από 30 σε 15, γεγονός που θεωρείται επιβεβλημένο:
(α) για λόγους σύνθεσης των μελών των εκλεκτορικών σωμάτων αποκλειστικά από μέλη που διαθέτουν πραγματικά συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης,
(β) για την ευχερέστερη και πλέον έγκαιρη σύγκληση τους, και
(γ) για μείωση του κόστους μετακινήσεων των εξωτερικών εκλεκτόρων από τις έδρες όπου υπηρετούν προς την πόλη στην οποία γίνεται η διαδικασία εκλογής.
Επίσης, προβλέπεται και η συμμετοχή ως εξωτερικών εκλεκτόρων καθηγητών του εξωτερικού, καθώς επίσης η συμμετοχή σε συνεδριάσεις εκλεκτορικών σωμάτων μέσω τηλεδιάσκεψης ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή καθηγητών Πανεπιστημίων του εξωτερικού, με παράλληλη μείωση των δαπανών κατά το κόστος μετακίνησης. .
Με την παράγραφο 3 επιτρέπεται η συνέχιση της διαδικασίας εκλογής μέλους ∆.Ε.Π. εφόσον έχει ήδη συγκροτηθεί το εκλεκτορικό σώμα πριν τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Ενώ με την παράγραφο 4, και στο πλαίσιο της υποχρέωσης δημοσιότητας και διαφάνειας των Α.Ε.Ι. της χώρας, προβλέπεται, με ευθύνη του Προέδρου του τμήματος, η δημοσιοποίηση στον διαδικτυακό τόπο τόσο του τμήματος όσο και του ιδρύματος στοιχεία σχετικά με κάθε διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης θέσεων μελών ∆.Ε.Π. Τέλος, με την παράγραφο 6 προβλέπεται η ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και στις εκλογές των μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 35 Θέματα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στο άρθρο 35 προβλέπεται η κατάργηση της θεσμοθετημένης με τους νόμους 3404/2005 και 3748/2009, βάσης του 10. Τέσσερα χρόνια μετά την υιοθέτηση της δεν υπάρχουν ενδείξεις ή μελέτες που να αποδεικνύουν ότι η » «η βάση του 10» πέτυχε την οποιαδήποτε άνοδο της ποιότητας σπουδών ή του επιπέδου των επιτυχόντων είτε στο λύκειο είτε στα τριτοβάθμια ιδρύματα. Αντίθετα, υπάρχουν τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με καθηγητές και διοικητικό προσωπικό χωρίς αντικείμενο εργασίας και υποδομές που υπολειτουργούν. Ταυτόχρονα δεκάδες χιλιάδες νέοι προσφεύγουν στην ιδιωτική εκπαίδευση και σε κάθε είδους πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα χωρών του εξωτερικού. Άλλωστε, αντιβαίνει στην παιδαγωγική λογική των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως αυτές γίνονται σήμερα, με όλους τους μαθητές να εξετάζονται στα ίδια μαθήματα, ανεξάρτητα από την προσωπική τους επιλογή σπουδών.
Άρθρο 36 Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι.

Στο άρθρο 36, προβλέπεται μια σειρά τροποποιήσεων σχέση με τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. που διέπονται από την Κ.Υ.Α. 679/1996 (ΦΕΚ 826 Β’), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 26 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α’). Με τις ρυθμίσεις αυτές αντιμετωπίζονται χρονίζοντα προβλήματα ερμηνείας των σκοπών των ΕΛΚΕ με κίνδυνο προσωπικών καταλογισμών σε άτομα παρότι εκτελούσαν νόμιμες αποφάσεις αρμοδίων οργάνων των Ιδρυμάτων τους. Η παράγραφος 1 αφενός διευρύνει τους σκοπούς του ΕΛΚΕ αφετέρου προβλέπει ώστε οι αποφάσεις για διάθεση πόρων λαμβάνονται από την Σύγκλητο κάθε ΑΕΙ, με επιμέρους διευκρινήσεις,
Η παράγραφος 2 εξαιρεί από το ανώτατο όριο αποδοχών τις αμοιβές μελών ∆.Ε.Π. Πανεπιστημίων, Ε.Π. Τ.Ε.Ι. και Ερευνητών από κάθε είδους προγράμματα (ερευνητικά, εκπαιδευτικά και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών) εφόσον χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους, και τα οποία εκτελούνται από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κράτος. Οι εν λόγω αμοιβές, όχι μόνον δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά αποτελούν παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης νέων ερευνητών και ενίσχυσης των κρατικών εσόδων.
Άρθρο 37 Λοιπά θέματα των ΑΕΙ

Στο άρθρο 37 προβλέπονται συγκεκριμένες ρυθμίσεις σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν στην πλέον εύρυθμη λειτουργία των ΑΕΙ. Στην παράγραφο 1 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην συμμετοχή εκπροσώπων των μελών ∆ΕΠ στην Σύγκλητο και τον τρόπο ορισμού τους.
Στην παράγραφο 2 επεκτείνεται η εφαρμογή της παραπάνω ρύθμισης στα ΤΕΙ Στην παράγραφο 3 διευρύνονται οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 93 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. Α’ 167) και στο Τμήμα Ασιατικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, που ιδρύθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π∆. 76/2009 Στην παράγραφο 4, ρυθμίζονται θέματα του Πανεπιστημίου ∆υτικής Ελλάδος μέχρι την έκδοση Υπουργικής απόφασης με την οποία διαπιστώνεται η δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας του.
Στην παράγραφο 6, ορίζεται ότι η προβλεπόμενη κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση χορηγίας ή δωρεάς για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις για τα Π.Μ.Σ από τα ΕΛΚΕ.
Άρθρο 38 Θέματα της Α.∆.Ι.Π.
Στο άρθρο 38 τροποποιούνται διατάξεις του ν.3374/2005, μετά τις ατέλειες και δυσλειτουργίες που αναδείχθηκαν από την έως τώρα εμπειρία από τις ολιγάριθμες αξιολογήσεις τμημάτων ΑΕΙ που πραγματοποίησε μέχρι σήμερα η Α∆ΙΠ.
Οι βασικές τροποποιήσεις αφορούν
(α) στον προσδιορισμό των απαραίτητων προσόντων των φοιτητών και σπουδαστών που εκπροσωπούν τις φοιτητικές καις σπουδαστικές οργανώσεις στην Α.∆Ι.Π. καθώς και των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων
(β) την αποσαφήνιση τοι καθεστώτος απασχόλησης των μελών της Α.∆Ι.Π. των κατά περίπτωση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.
(γ) την αποσαφήνιση των διαδικασιών για την υποβολή της ετήσιας έκθεσης Α.∆Ι.Π.
(δ) την δημιουργία δικαστικού γραφείου με μία θέση Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεδομένου ότι παραλείφθηκε στον ιδρυτικό νόμο η νομική κάλυψη της Α.∆Ι.Π.
(ε) την επέκταση της δυνατότητας μετάταξης ή απόσπασης στην Α.∆Ι.Π. και σε προσωπικό των ΝΠΙ∆ του δημόσιου τομέα για την καλύτερη αξιοποίηση τυχόν πλεονάζοντος προσωπικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Θέματα δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και λοιπά εκκλησιαστικά θέματα


Άρθρο 39 Θέματα εκκλησιαστικών γυμνασίων και λυκείων

Στο άρθρο 39 τροποποιούνται συμπληρώνονται και αντικαθίστανται διατάξεις των άρθρων 19, 20, 23, 24 και 25 του ν. 3432/2006 που αφορούν τα εκκλησιαστικά γυμνάσια, και λύκεια, ως προς την οργάνωση και λειτουργία τους, το εκπαιδευτικό προσωπικό (κυρίως ως προς τον διορισμό ή την πρόσληψή του) και τα συλλογικά όργανα ως προς την συγκρότηση και τη λειτουργία τους.
Με τις ρυθμίσεις αυτές καθίστανται σαφέστερες οι διατάξεις που διέπουν τα εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια, και εναρμονίζεται η λειτουργία τους με τα σχολεία της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στην παράγραφο 1 και 2 αίρονται ασάφειες στις διατάξεις που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των εν λόγω σχολείων
Στην παράγραφο 3 αναθεωρούνται οι διατάξεις ως προς τον διορισμό ή την πρόσληψη των εκπαιδευτικών και η όλη διαδικασία γίνεται εφεξής από τους πίνακες που συντάσσονται από το ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και απλουστεύεται η διαδικασία μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετατάξεων, εκπαιδευτικών αδειών κλπ..
Με τις παρ. 4, 5, 6, 7, και 8 αναθεωρούνται οι διατάξεις που διέπουν το Υπηρεσιακό και Εποπτικό Συμβούλιο, της ∆ευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
Άρθρο 40 Θέματα καταργούμενων και συγχωνευομένων εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων.
Στο άρθρο 40 ρυθμίζονται τα θέματα που προκύπτουν από την κατάργηση ή συγχώνευση εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων, κυρίως τα θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, τον εξοπλισμό, τις οργανικές θέσεις του προσωπικού και το αρχείο των μαθητικών θεμάτων.
Άρθρο 41 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής
Στο άρθρο 41 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες, που αφορούν σε εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια, κυρίως σε περιφερειακά όργανα της δημόσιας εκπαίδευσης, επειδή τα εκκλησιαστικά σχολεία δεν έχουν περιφερειακές υπηρεσίες ώστε να αποφεύγονται γραφειοκρατικές διαδικασίες και καθυστερήσεις που είναι χρονοβόρες και σε βάρος της λειτουργίας τους.
Άρθρο 42 Μετατροπή των κενών θέσεων διακόνων και ιεροκυρήκων σε θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων.
Στο άρθρο 42 προβλέπεται η μετατροπή, συγκεκριμένων κενών θέσεων διακόνων και ιεροκηρύκων σε θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης καθώς και των Ιερών Μητροπόλεων ∆ωδεκανήσου. Οι προτεινόμενες για μετατροπή θέσεις είναι σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τους φορείς της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα. Από τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό , καθόσον η πίστωση που εξοικονομείται από την κατάργηση κενών θέσεων διακόνων και ιεροκηρύκων είναι αντίστοιχη με τη δαπάνη που προκαλείται από την πλήρωση των θέσεων εκκλησιαστικών υπαλλήλων.
Άρθρο 43 Θέματα της Εκκλησίας της Ελλάδος της Εκκλησίας Κρήτης και των Μητροπόλεων ∆ωδεκανήσου.
Στο άρθρο 43 ρυθμίζονται επί μέρους θέματα της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων ∆ωδεκανήσου. Στις παραγράφους 1,2,3 ανακατανέμονται οι προβλεπόμενες συνδρομές και εισφορές από εφημερίους και διακόνους για τις εκδόσεις των εκκλησιαστικών εντύπων «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», «Απ.Τίτος» και «∆ωδεκάνησος»
Στην παράγραφο 4, ρυθμίζεται μια αβλεψία στην κατανομή δύο ενοριών μεταξύ Μητροπόλεων του Νομού Ηρακλείου. Στην παράγραφο 5 ρυθμίζονται θέματα της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, Θρησκευτικού Καθιδρύματος κοινωφελούς σκοπού, που υπό την πνευματική προστασία του Οικουμενικού Πατριάρχη και παρέχεται δυνατότητα οικονομικής επιχορήγησης, για να συνεχίσει απρόσκοπτα την πολύχρονη αποστολή της.
Στην παράγραφο 6 παρέχεται η δυνατότητα στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, να μπορεί με κανονισμούς και πράξεις να ρυθμίζει εσωτερικά ζητήματα των φορέων που υπάγονται σε αυτή, όπως τούτο προβλέπεται στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η πρόταση παρέχεται για λόγους δικαιοσύνης και ισονομίας. Προϋπόθεση για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων είναι η έγκρισή τους από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Άρθρο 44 Προγραμματικές συμβάσεις

Στο άρθρο 44 επεκτείνονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3513/2006 (Α`265) στην Εκκλησία Κρήτης και στις Ιερές Μητροπόλεις ∆ωδεκανήσου, και ικανοποιείται το αίτημα να τους δοθεί η δυνατότητα να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το ∆ημόσιο και με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων αναπτυξιακού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα, δυνατότητα που έχουν σήμερα οι φορείς της Εκκλησίας της Ελλάδος..
Άρθρο 45 Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

Στο άρθρο 45 τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3696/2008 για την «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 177)
Στην παράγραφο 1 α , αντικαθίσταται το άρθρο 1 του νόμου και με αυτό
(α) τα Κολλέγια μετονομάζονται σε «Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης», προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος σύγχυσής ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης.
(β) ορίζεται ότι τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υπάγονται σε κρατικό έλεγχο που ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Επιπλέον, τίθεται προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης για την χορήγηση στους ενδιαφερόμενους άδεια λειτουργίας Κολλεγίου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και
(γ) μετονομάζεται σε «Τμήμα Κολλεγίων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης» το Γραφείο Κολλεγίων, υπαγόμενο πλέον στη ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Στην παράγραφο 1β αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 6 και επαναπροσδιορίζονται τα κριτήρια χορήγησης άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου. Μεταξύ άλλων, η επάρκεια των κτηριακών υποδομών, των χώρων διδασκαλίας και μελέτης και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των Κέντρων εξετάζεται σε συνάρτηση προς τις παρεχόμενες σπουδές και τον αριθμό των σπουδαστών. Επίσης, τίθενται όροι ώστε να μην υπάρχει σύγχυση ως προς τις διατιθέμενες υποδομές, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συστέγασης με φορείς εκπαιδευτικής ή άλλης δραστηριότητας.
Προσδιορίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την πληρότητα του προγράμματος σπουδών και σε περίπτωση κάθε μορφής σύμπραξης του Κέντρου με εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής. Προσδιορίζονται τα προσόντα των διδασκόντων, και ορίζεται ότι η μελέτη βιωσιμότητας προκειμένου να είναι αξιόπιστη πρέπει να είναι θεωρημένη από εξειδικευμένο οικονομολόγο.
Στην παράγραφο 1γ διευκρινίζεται ότι η από εγγυητική επιστολή των 500.000 ευρώ μπορεί να είναι από αναγνωρισμένη τράπεζα με εγκατάσταση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην παράγραφο 1δ ορίζεται το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 22 του ν. 2469/1997 (Α’ 38) ως αρμόδιο για τη διατύπωση γνώμης προς τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.
Στην παράγραφο 1ε καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι νόμιμη η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κάθε μορφής σύμπραξη με εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.
Στην παράγραφο 1στ προβλέπεται η κατάργηση του τελευταίου εδάφιου της παραγράφου 3, δεδομένου ότι ο σχετικός έλεγχος πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. Στην παράγραφο 1ζ προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες αφ’ ενός του Τμήματος Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (§1) και αφ’ ετέρου του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (§2) κατά τη διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου των Κέντρων Μεταλυκειακης Εκπαίδευσης και των άλλων παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Στην παράγραφο 1 η προβλέπεται ότι το άρθρο 13 του νόμου και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού καταργούνται. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων ασκούνται πλέον από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ
Στην παράγραφο 1θ ορίζεται ότι είναι υποχρεωτική η χρήση του τίτλου «Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης».
Στην παράγραφο 1ι προβλέπεται ότι απαγορεύεται ρητά η χρήση του όρου «Πανεπιστήμιο» από οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, πλην των δημοσίων Πανεπιστημίων, για το χαρακτηρισμό του.
Στην παράγραφο 1ια ορίζεται ότι ο Υπουργός Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εγκρίνει με απόφασή του τον Εσωτερικό Κανονισμό του άρθρου 19, μετά από γνώμη που διατυπώνει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
Στην παράγραφο 1ιβ προβλέπεται ότι τα παράβολα που αφορούν στη χορήγηση και την ανανέωση άδειας λειτουργίας αποδίδονται υπέρ του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τα υπόλοιπα συνεχίζουν να αποδίδονται υπέρ του ∆ημοσίου.
Στην παράγραφο 1ιγ Παρέχεται μεταβατικώς το δικαίωμα σε παρόχους εκπαιδευτικών υπηρεσιών να προσαρμοσθούν στις υποχρεώσεις του παρόντος νόμου.
Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι δεδομένου ότι οι άδειες λειτουργίας Κολλεγίων κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 3696/2008 χορηγήθηκαν παράνομα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 416/2009 γνωμοδότηση της Ολομέλειας ΝΣΚ, καθίσταται αναγκαία η λήξη της ισχύος τους. Ημερομηνία λήξης της ισχύος τους ορίζεται η 31-08-2010, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε διατάραξη του τρέχοντος σπουδαστικού έτους. Οι νέες άδειες λειτουργίας χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3696/2008, όπως τροποποιείται από τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου, μετά από επανεξέταση των φακέλων των ενδιαφερομένων. Προθεσμία για τη συμπλήρωση των σχετικών φακέλων ορίζεται η 15-06-2010.
Άρθρο 46 Θέματα Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

Με τις διατάξεις του άρθρου 46 ρυθμίζονται δυο θέματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας που έχουν στόχο τον εξορθολογισμό και βελτίωση της λειτουργίας του Εθνικού Συμβούλιου Έρευνας και Τεχνολογίας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας .
Ειδικότερα, 1. Με τις παραγράφους 1, 2 και 3 τροποποιείται η διάρθρωση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.). Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών. Το Ε.Σ.Ε.Τ. θα είναι ένα ολιγομελές, επιτελικό αλλά και ευέλικτο όργανο, του οποίου ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα εννέα μέλη του ορίζονται από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο, με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Συνδυάζεται η συμμετοχή επιστημόνων υψηλού κύρους από τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο με την εμπειρία καταξιωμένων στελεχών του επιχειρηματικού κόσμου ή και διακεκριμένων ερευνητών από τον ιδιωτικό τομέα.
Ορίζονται επίσης, τα θέματα αποζημιώσεων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των εννέα (9) μελών του Ε.Σ.Ε.Τ. Στο πλαίσιο της χρηστής οικονομικής διοίκησης και εξοικονόμησης πόρων και δεδομένης της διεθνούς οικονομικής κρίσης, θα καταβάλλεται πλέον μόνο αποζημίωση ανά συνεδρίαση στον Πρόεδρο, και στον Αντιπρόεδρο, όπως και στα εννέα (9) μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ., το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 2.
Με την παράγραφο 4 καθορίζεται ο τρόπος συγκρότησης και η σύνθεση του εθνικού καταλόγου κριτών. 3.
Με την παράγραφο 6, καταργείται η Γενική ∆ιεύθυνση και η αντίστοιχη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας που είχε συσταθεί με τον άρθρο 34 του νόμου 3419 του 2005. Η διάρθρωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης είναι σε πλήρη αντιστοιχία και ταυτόσημη με αυτήν της ΓΓΕΤ με αποτέλεσμα την δημιουργία λειτουργικών προβλημάτων λογω επικάλυψης αρμοδιοτήτων. Με την κατάργηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης θα προκύψει εξοικονόμηση πόρων της τάξης των 30.000 ευρώ ετησίως Άρθρο 47 Λοιπές διατάξεις
Στο άρθρο 47 ρυθμίζονται επιμέρους θέματα που αφορούν σε συγκεκριμένες εκκρεμότητες, η αντιμετώπιση των οποίων έχει επείγοντα χαρακτήρα για λόγους αποτελεσματικότητας και καλής λειτουργίας.
Στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι η Γενική ∆ιεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καταργείται διότι το σύνολο σχεδόν των αρμοδιοτήτων της ανήκει στον Ειδικό Γραμματέα, προϊστάμενο του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. Φ.908/13438/Η/30-1-2008 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται η αναστολή για ένα χρόνο της υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης παρακολούθησης στο νηπιαγωγείο για την εγγραφή των νηπίων στο δημοτικό προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλή μετάβαση από την προσχολική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικών νηπιαγωγείων ορίζεται η 21η-5-2010.
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η αλλαγή της σύνθεσης του Συμβουλίου επιλογής των συντονιστών εκπαίδευσης η οποία αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη λειτουργίας του με την αντικατάσταση του προέδρου ή άλλου μέλους του Ινστιτούτου του Παιδείας Ομογενών και ∆ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟ∆Ε) από ένα μέλος ∆.Ε.Π. με γνωστικό αντικείμενο τη δημόσια διοίκηση ή ένα Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
Στην παράγραφο 4 προβλέπεται η επίλυση ομαλής διεξαγωγής των πανελληνίων εξετάσεων για την πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης και του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας που δημιουργηθήκαν από την εφαρμογή του νόμου περί προστασίας της εθνικής οικονομίας για την αντιμετώπιση της δημοσιοοικονομικής κρίσης. ( ν.3833/2010)
Στην παράγραφο 5 προβλέπεται η απαλοιφή των πιστοποιητικών παρακολούθησης των σεμιναρίων τετρακοσίων ωρών για την κατάρτιση στην ειδική αγωγή από το να θεωρούνται ως τυπικά προσόντα διορισμού, προσόντα μετάθεσης ή υπηρεσιακών μεταβολών και ως προσόντα ένταξης σε πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ. Στόχος της διάταξης είναι η εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών υπό μορφή μετεκπαίδευσης μέσα από μια αξιοκρατική και αξιόπιστη διαδικασία. Στην παράγραφο 6 ρυθμίζεται η εκκρεμότητα που υπήρχε σχετικά με τη λήψη του μηνιαίου ειδικού επιδόματος της παραγράφου 12 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 από το διοικητικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2004 έως 31-8-2009. Ειδικότερα μετά τη ψήφιση του ν 3205/2003, όλο το ανωτέρω προσωπικό καλόπιστα συνέχισε να εισπράττει το επίδομα για την περίοδο αυτή, δεδομένου ότι τα σχετικά χρηματικά εντάλματα είχαν ελεγχθεί από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Στην παράγραφο 7 προβλέπεται η εξασφάλιση για την Τεχνική και Επαγγελματική εκπαίδευση του δικαιώματος επιλογής αλλά και δυνατότητας επαναπροσδιορισμού της εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής πορείας του μαθητή, σε οποιοδήποτε στάδιο της σχολικής και επαγγελματικής του πορείας. Αίρονται φραγμοί εκπαιδευτικών διαδρομών ανάμεσα στη Γενική και Τεχνική εκπαίδευση. Στις παραγράφους 8, 9, 10, 11, 12 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 2 και 3 του έκτου άρθρου του νόμου 3839/2010, για την ενιαία αντιμετώπιση των προϋποθέσεων για την συγκρότηση των υπηρεσιακών Συμβουλίων ΠΥΣΠΕ- ΠΥΣ∆Ε με τις βασικές διατάξεις του πέμπτου άρθρου του ιδίου νόμου. Στην παράγραφο 13 αποσαφηνίζονται οι διοικητικές διαδικασίες όσον αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτικών, που πρόκειται να υπηρετήσουν στο Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό Κολλέγιο Τιράνων.
Στις παραγράφους 14,15,16 προβλέπεται ο εξορθολογισμός της λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα
(α) ∆ίδεται η δυνατότητα στον ιδιωτικό εκπαιδευτικό να ζητήσει να εργασθεί λιγότερες ώρες από αυτές του πλήρους ωραρίου, όταν αυτό διευκολύνει τον οικογενειακό του προγραμματισμό. Παράλληλα σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, προτείνεται αντί της απόλυσης του εκπαιδευτικού με την μικρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση που ισχύει σήμερα, η τροποποίηση του διοριστήριου του, ώστε να εργάζεται λιγότερες ώρες.
(β) Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της ιδιωτικής εκπαίδευσης όχι ως απλή επιχείρηση της αγοράς, αλλά ως ένα συστατικό φορέα του Εκπαιδευτικού Συστήματος, καταργείται η δυνατότητα απόλυσης του 33% των εκπαιδευτικών των οποίων η σύμβαση μετατρεπόταν στον 6 ο χρόνο σε σύμβαση αορίστου χρόνου.
(γ) Οι συμβάσεις ιδιωτικής εκπαίδευσης μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου από το από το 2ο έτος και όχι από το 6 ο έτος από τη πρόσληψη του, και είναι δυνατή η καταγγελία από τον εργοδότη μιας σύμβασης το χρόνο ανά Ιδιωτική εκπαιδευτική μονάδα , για να καθίσταται αποτελεσματικότερος ο προγραμματισμός της
(δ) Επισημαίνεται ότι για κάθε σύμβαση που καταγγέλλεται σε ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο, υπάρχει υποχρέωση Page 29 29 σύναψης νέας σύμβασης για τις ανάγκες του εγκεκριμένου από το υπουργείο Παιδείας ωρολογίου προγράμματος
Στην παράγραφο 17 αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που δημιουργήθηκε για την πληρωμή του προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2008-2009 που δεν επιτρεπόταν η εξόφληση των δαπανών των επιμορφωτών.
Άρθρο 48 Με το άρθρο αυτό ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου.