Το μεσοπρόθεσμο για τα Φροντιστήρια κ τα Κ.Ξ.Γ.

 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΞΕ΄, 7 Νοεμβρίου 2012,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία
Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ολικού ποσού της
σύμβασης (χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ), έναντι ισόπο-
σης εγγυητικής επιστολής.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 25 του ν.
3614/2007 προστίθεται εδάφιο γ΄ ως ακολούθως:
«γ. Τα ανωτέρω εδάφια α΄ και β΄ αφορούν και τα συγ-
χρηματοδοτούμενα έργα που ανατίθενται από τους ΟΤΑ
α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα και κατισχύουν
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης για τους φορείς
αυτούς.»
3. Το άρθρο 141 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:
«Άρθρο 141
Οι βεβαιώσεις εγγραφής των εγγεγραμμένων επιχει-
ρήσεων στις τάξεις 3η έως και 7η του Μητρώου Εργολη-
πτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποί-
ες έχουν ημερομηνία λήξης από 1.7.2012 έως 30.6.2013
ή έχουν πάρει παράταση, σύμφωνα με το άρθρο 141 του
ν. 4070/2012 έως τις 31.12.2012, παρατείνονται μέχρι
30.6.2013, εφόσον οι επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετικό
αίτημα έως και εξήντα (60) ημέρες μετά τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου ή έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. αίτηση αναθεώρησης. Η υπηρεσία
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. θέτει σημείωση επί της βεβαίωσης
εγγραφής της εταιρείας για τη χορηγηθείσα παράταση.
Βεβαιώσεις εγγραφής χωρίς τη σχετική σημείωση λή-
γουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»
4. Οι εισφορές που από την ισχύουσα νομοθεσία υπο-
λογίζονταν σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συ-
νομολογούμενης ή της νομίμου αμοιβής των μηχανικών
δεν εισπράττονται εφεξής υπέρ του Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). Επίσης, ποσοστό δύο επί τοις
χιλίοις (2‰) εκ των καταβαλλόμενων ποσών στους ανα-
δόχους για την εκτέλεση δημοσίων έργων, όπως προ-
βλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία παύει να αποτε-
λεί πόρο του Τ.Ε.Ε.. Κάθε άλλη αντίθετη γενική ή ειδική
διάταξη παύει να ισχύει.
Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑ-
ΤΩΝ
1. Στο τέλος της παρ . 2 του άρθρου 7 του π.δ.
432/1981 (Α΄ 118) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η Επιτροπή Ερευνών μετά από έγκριση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. δύ-
ναται να αποδίδει στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου
Α.Ε.Ι. ποσοστό έως σαράντα τοις εκατό (40%) του αδιά-
θετου αποθεματικού για την κάλυψη των λειτουργικών
του αναγκών.»
2.α. Η παράγραφος 2 του άρθρου μόνου του
ν.δ. 3883/1958 (Α΄ 181) «Περί μειώσεως της προσθέτου
φορολογίας του άρθρου 8 του Α.Ν. 788/1948 και επεκτά-
σεως ταύτης επί πάντων των εκ του εξωτερικού εισαγο-
μένων εις την χώραν εμπορευμάτων», αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Τα εκ της κατά την παράγραφο 1 έσοδα φορολο-
γίας αποδίδονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.»
β. Η ισχύς της παρ . 2 του άρθρου μόνου του ν.δ.
3883/1958, όπως αντικαταστάθηκε με την προηγούμενη
υποπερίπτωση, αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2012.
Θ.2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ-
ΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
1.α. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 ( Α΄ 71)
με τίτλο «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού –
καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», τροποποιείται ως ε-
ξής:
«1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε τρία
(3) έτη διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης
εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το
διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από αίτημα του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκ-
παιδευτικές ανάγκες.»
β. Το στοιχείο δ΄ της παραγράφου 10 και η παρ. 14
του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 καταργούνται.
2. Το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του Κεφαλαίου β΄ του
άρθρου 16 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«(α) Για το συμφέρον της εθνικής οικονομίας και την
ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και με δαπάνη
του Δημοσίου από Διεύθυνση σε Διεύθυνση Εκπαίδευ-
σης, από σχολείο σε σχολείο σε όλη την επικράτεια ανε-
ξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης και οργανικής θέσης με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού σε περιπτώσεις υπεραριθ-
μίας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από
πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, ορίζονται η διαδικασία και
τα κριτήρια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα έτη
προϋπηρεσίας, η οικογενειακή κατάσταση και άλλα, κα-
θώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέρ-
γεια των μεταθέσεων.»
3. Διατηρείται η εγγραφή σε επετηρίδα ιδιωτικών εκ-
παιδευτικών για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 682/1977 (Α΄ 244).
Θ.3. ΑΔΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ,
ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΔΙΩ-
ΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(Ι.Ι.Ε.Κ.), ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε-
ΝΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ.
1. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστι-
τούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), χορηγεί-
ται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις
προσώπων, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δη-
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. α) Άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα
και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντι-
στηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών χορηγείται σε φυ-
σικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με απόφα-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), η οποία δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου 1 της παραγράφου
6 του άρθρου 10 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), αντικαθίστα-
ται ως εξής:
56
«Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώ-
πων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
παρέχουν υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.»
γ) Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης διακρίνονται σε Κέ-
ντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Δια Βί-
ου Μάθησης Επιπέδου Δύο, του επιπέδου εξαρτώμενου
από την κτηριολογική υποδομή.
3. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται εντός τεσσάρων
(4) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και
η λειτουργία των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης
αρχίζει το επόμενο σχολικό έτος.
4. Σε φυσικό πρόσωπο χορηγείται άδεια ιδιωτικού
σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο,
Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, εφόσον
συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
(β) έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος − μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(γ) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υ-
παλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού,
(δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο,
(ε) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και
δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση
πτώχευσης,
(στ) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδι-
κο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλλη-
λικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει,
(ζ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή
ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστή-
ρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς ή
για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του,
(η) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της α-
νάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας
για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης την τελευταία δεκαετία.
5. Σε νομικό πρόσωπο και Ν.Π.Δ.Δ. χορηγείται άδεια ι-
διωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μά-
θησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσ-
σών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋ-
ποθέσεις:
(α) η καταστατική έδρα του βρίσκεται σε χώρα κράτος
- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(β) ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, α-
φορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης,
(γ) οι μέτοχοι ή εταίροι του δεν έχουν την ιδιότητα του
δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
και κληρικού,
(δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο,
(ε) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και
δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση
πτώχευσης,
(στ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της α-
νάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας
για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης την τελευταία δεκαετία,
(ζ) ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου πρέ-
πει να πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων γ΄, δ΄, ε΄,
στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
6. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτού-
του Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μά-
θησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξέ-
νων Γλωσσών χορηγείται σε ενώσεις προσώπων, εφό-
σον για τα φυσικά πρόσωπα συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις της παραγράφου 4 και για τα νομικά πρόσωπα οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
7. Η ένωση προσώπων ορίζει υπεύθυνο κατά νόμο στο
πρόσωπο του οποίου πρέπει να συντρέχουν οι προϋπο-
θέσεις των στοιχείων α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της
περίπτωσης 4 της παρούσας υποπαραγράφου.
8. Για την κτιριολογική υποδομή των ιδιωτικών σχολεί-
ων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
των Κολλεγίων, των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), των Κέντρων Δια Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Δύο ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές
κτήριο ή όροφος σε πολυώροφο κτήριο), απαιτείται:
α) το κτίριο να έχει ισχύουσα πολεοδομική άδεια χρή-
σης εκπαιδευτηρίου,
β) επαρκής και ομοιόμορφος τεχνητός φωτισμός και ε-
ξαερισμός στις περιπτώσεις υπόγειων χώρων που χρησι-
μοποιούνται για βοηθητικοί χώροι, καθώς και χώροι ερ-
γαστηρίων και βιβλιοθηκών,
γ) ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας δεκαπέ-
ντε (15) τετραγωνικά μέτρα και ενάμιση (1,5) τετραγωνι-
κό μέτρο ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας,
δ) δύο (2) τετραγωνικά μέτρα ανά εκπαιδευόμενο
στους αύλειους χώρους. Στον αύλειο χώρο συνυπολογί-
ζονται τα υπόστεγα και οι ανοιχτοί διάδρομοι, αλλά όχι
τα δώματα,
ε) πυροπροστασία για χρήση εκπαιδευτηρίου σύμφω-
να με τις ισχύουσες διατάξεις,
στ) δυνατότητα πρόσβασης σε Άτομα με Ειδικές Ανά-
γκες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τουλάχιστον
σε μία κτιριολογική μονάδα (κτήριο ή όροφο),
ζ) στα Νηπιαγωγεία που έχουν δυναμικότητα έως εξή-
ντα (60) νήπια δεν έχει εφαρμογή το στοιχείο α΄ και το
στοιχείο δ΄ της παρούσης. Το κτίριο στο οποίο στεγάζο-
νται πρέπει να διαθέτει ισχύουσα οικοδομική άδεια και
την πυροπροστασία όπως αυτή ρυθμίζεται από τις σχετι-
κές διατάξεις.
Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσονται και τα Κέντρα Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, τα Φροντιστήρια και τα Κέ-
ντρα Ξένων Γλωσσών τα οποία δεν υπάγονται στην πε-
ρίπτωση 10 της παρούσας υποπαραγράφου.
9. Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α΄ της προηγούμε-
νης περίπτωσης 8, αυτοτελή κτίρια που διαθέτουν ισχύ-
ουσα οικοδομική άδεια για άλλη χρήση, δεν χρησιμοποι-
ούνται ως αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια.
10. Για την κτιριολογική υποδομή του Κέντρου Δια Βί-
ου Μάθησης Επιπέδου Ένα, των Φροντιστηρίων και των
Κέντρων Ξένων Γλωσσών απαιτείται ανά κτιριολογική
μονάδα (αυτοτελές κτήριο ή όροφος σε πολυώροφο κτή-
ριο):
α) ισχύουσα οικοδομική άδεια,
β) πιστοποιητικό πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ι-
σχύουσες διατάξεις,
γ) ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα να
μην υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά τρία (3)
57
τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα
και τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευόμε-
νων,
δ) ενάμισι (1,5) τετραγωνικό μέτρο ανά εκπαιδευόμε-
νο στις αίθουσες διδασκαλίας,
ε) επαρκής και άμεσος φυσικός φωτισμός και αερι-
σμός,
στ) ένα (1) WC ανά τριάντα (30) εκπαιδευόμενους,
ζ) ελάχιστο εμβαδό αίθουσας διδασκαλίας δώδεκα
(12) τετραγωνικά μέτρα και
η) βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής επάρ-
κειας του κτηρίου ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο
πληθυσμό.»
11. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ιν-
στιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέ -
ντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέ-
ντρου Ξένων Γλωσσών τροποποιείται μετά από αίτηση ,
σύμφωνα με τη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγη-
ση αυτής.
Αιτήσεις για τροποποίηση της άδειας υποβάλλονται ά-
παξ ετησίως έως την 30ή Απριλίου εκάστου έτους για το
επόμενο διδακτικό έτος.
12. Οι ανωτέρω φορείς εκπαίδευσης υποχρεούνται, ε-
πί ποινή ανάκλησης αυτής της άδειας, να ενημερώνουν
εγγράφως την αρχή που χορηγεί την άδεια ιδιωτικού
σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο
και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, για κά-
θε μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησής της ή συν-
δρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων.
13. Για τη χορήγηση της άδειας ιδιωτικού σχολείου
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολ-
λεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης (Ι.Ι.Ε.Κ.), ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προ-
σόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμ άτων, Πολιτισμού και Αθλητι -
σμού, ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων του ι-
σχύοντος Οικοδομικού Κανονισμού. Εφόσον διαπιστω-
θούν κτιριολογικές διαφοροποιήσεις, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τις
γνωστοποιεί στον ιδιοκτήτη, ο οποίος εντός τριάντα (30)
ημερών οφείλει να συμμορφωθεί. Για τη διατύπωση γνώ-
μης κατατίθεται χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Ορ-
γανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), το ύψος του οποίου
καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονο-
μικών της παραγράφου 18 του παρόντος.
14. α. Οι άδειες των περιπτώσεων 1 και 2 επικαιροποι-
ούνται ετησίως με τη διαδικασία της αναγγελίας του
δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), με την προσκόμιση των
κάτωθι:
i) Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί μη μεταβολής
των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των παρα-
γράφων 4, 5 και 6 και των κτιριολογικών προδιαγραφών
των παραγράφων 8, 9 και 10 του παρόντος. Εφόσον έ-
χουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης
της άδειας με την αναγγελία κατατίθεται όλη η σχετική
τεκμηρίωση.
ii) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, όπου αυ-
τή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.
iii) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβο-
λής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης, όπου
αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.
β. Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου εκά-
στου έτους.
15. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται τα α-
παιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση , την τροπο-
ποίηση και την επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού σχολεί-
ου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου
Ένα, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φρο-
ντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών σε φυσικά, νο-
μικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ. και ρυθ-
μίζεται κάθε σχετικό θέμα.
16. Κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση
της άδειας Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσ-
σών υποβάλλονται και τα προγράμματα σπουδών προς
έγκριση. Η διαδικασία της εγκρίσεως των προγραμμά-
των σπουδών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμ άτων, Πολιτισμού και Αθλητι -
σμού.
17. Αναπόσπαστο στοιχείο όλων των ανωτέρω αδειών
αποτελεί και ο διακριτικός τίτλος.
18. Για τη χορήγηση άδειας σε φυσικά, νομικά πρόσω-
πα, ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ. την τροποποίηση
και την επικαιροποίηση αυτής απαιτείται παράβολο -ή
χρηματικό ποσό για τους φορείς που αδειοδοτούνται α-
πό τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.- το ποσό του οποίου καθορίζεται με
απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών που δημοσι-
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θ.4. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
1. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστι-
τούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου
Ξένων Γλωσσών, ανακαλείται με απόφαση της αρχής
που εκδίδει την άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) αν έπαυσαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορή-
γησής της ή συντρέξουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
(β) εάν συντρέξει παραβίαση των όρων της χορηγηθεί-
σας άδειας ή παράβαση των διατάξεων που διέπουν τη
λειτουργία των εκπαιδευτικών φορέων των περιπτώσε-
ων 1 και 2 του παρόντος, ακόμα και αν πρόκειται για α-
βλεψία ή παράλειψη κατά τη διαδικασία του ελέγχου για
τη χορήγηση της άδειας,
(γ) με αίτηση του κατόχου της άδειας. Στην περίπτωση
αυτή η άδεια ανακαλείται μετά το πέρας του διδακτικού
έτους ή του εξαμήνου εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανά-
λογα με τη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών του
φορέα.
2. Χορηγηθείσα άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιω-
τικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.),
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου
58
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και
Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ανακαλείται αυτοδικαίως ε-
φόσον ο εκπαιδευτικός φορέας δεν λειτουργήσει εντός
δύο (2) ημερολογιακών ετών.
3. Στο φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, ένωση προ-
σώπων ή Ν.Π.Δ.Δ. η άδεια των οποίων ανακαλείται ως
διοικητική κύρωση, δεν χορηγείται εκ νέου άδεια για φο-
ρέα εκπαίδευσης των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαρα-
γράφου Θ.1. της παρούσας παραγράφου ή άλλης μορ-
φής για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.
Θ.5. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕ-
ΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.), ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ
1. Επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας ιδιωτικού
σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης, Κολλεγίου , Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων
Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Έ-
να και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο εφόσον
τόσο το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, η ένωση προσώ-
πων ή το Ν.Π.Δ.Δ. που μεταβιβάζει την άδεια, όσο και το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων ή το
Ν.Π.Δ.Δ. όπου μεταβιβάζεται η άδεια, -έχει τις κατά νό-
μο προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.
2. Η μεταβίβαση εγκρίνεται από το αρμόδιο για τη χο-
ρήγηση της άδειας όργανο. Για την έγκριση της μεταβί-
βασης απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης, συνοδευ-
όμενη από τη σύμβαση μεταβίβασης, και τον τελευταίο ι-
σολογισμό του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος την
άδεια, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που α-
ποδεικνύει την πλήρωση, των προϋποθέσεων της περί-
πτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου.
3. Κατά τη διαδικασία μεταβίβασης διατυπώνεται γνώ-
μη από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),
όπου απαιτείται, της περίπτωσης 13 της υποπαραγρά-
φου Θ.5. της παρούσας παραγράφου.
4. Η ως άνω αίτηση για έγκριση μεταβίβασης, συνο-
δεύεται από παράβολο ή χρηματικό ποσό για τους φο-
ρείς που αδειοδοτούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το ποσό
του οποίου καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Οικονομικών.
5. Απαγορεύεται ρητά η εκμίσθωση των αδειών των
περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.15 της πα-
ρούσας παραγράφου από τον ιδιοκτήτη ή τους κληρονό-
μους αυτού.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται τα δι-
καιολογητικά που απαιτούνται να συνυποβάλονται για τη
μεταβίβαση και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.
Θ.6. ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑ-
ΤΑΡΤΙΣΗΣ
1. Η συστέγαση, καθώς και η από κοινού προβολή, α-
ναγγελία, γνωστοποίηση, διαφήμιση ή επιγραφή των μο-
νάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης που αδειοδοτούνται
σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται εάν προκαλεί-
ται σύγχυση ή κίνδυνος σύγχυσης ή παραπλάνηση των
καταναλωτών σχετικά με τον πάροχο των επί μέρους εκ-
παιδευτικών υπηρεσιών και το είδος, το επίπεδο και τον
απονεμόμενο τίτλο των παρεχόμενων σπουδών.
2. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοι-
πών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Κολλεγίων, των
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, των Κέντρων
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και των Ιδιωτικών Ινστι-
τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), δύναται
να χρησιμοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωρα-
ρίου για την παροχή άλλων υπηρεσιών εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
Θ.7. ΚΟΛΛΕΓΙΑ
1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 (Α΄177), ό-
πως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010
(Α΄71), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής
μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέ-
χουν κατ΄ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών
πιστοποίησης (validation), δικαιόχρησης (franchising) με
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ανα-
γνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που ε-
δρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο(bachelor)
τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης,
ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επίσης, περιλαμβάνο-
νται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολλέγια) πάροχοι υ-
πηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης, τα προγράμματα σπουδών των οποίων οδη-
γούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα
συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίη-
ση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίη-
σης. Τα ανωτέρω πτυχία και τίτλοι, καθώς και οι βεβαιώ-
σεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε άλ-
λης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια δεν
είναι ισότιμες με τους τίτλους που χορηγούνται στο
πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευ-
σης.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008, ό-
πως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010, α-
ντικαθίσταται ως εξής:
«3. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Τμήμα Κολλεγίων, το
οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του παρόντος. Του
Τμήματος αυτού προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Δι-
οικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008, ό-
πως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010, α-
ντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αποκλειστικά και μόνο Κολλέγια που έχουν ισχύ-
ουσα άδεια μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
παρόντος.»
4. Στο άρθρο 10 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010, προστίθεται παρά-
γραφος 4 ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται θέματα
που αφορούν στην παροχή προγραμμάτων σπουδών από
τα Κολλέγια.»
59
5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 16 του ν. 3696/2008 α-
ντικαθίσταται ως εξής:
«Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού
προσώπου ή ο κατά νόμο υπεύθυνος της ένωσης προσώ-
πων και ο Διευθυντής του Κολλεγίου είναι υποχρεωμέ-
νοι να παρέχουν στο Τμήμα Κολλεγίων του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
κάθε στοιχείο ή πληροφορία που ζητείται στο πλαίσιο
της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.»
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του ν. 3696/2008 α-
ντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των διατά-
ξεων του παρόντος νόμου επιβάλλονται με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού στον ιδιοκτήτη ή στο νόμιμο εκπρόσωπο
ή στον υπεύθυνο κατά νόμο του Κολλεγίου.»
7. Το στοιχείο (iv) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 22 του ν.3696/2008 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:
«(iv) για την παράβαση των υποχρεώσεων σχετικά με
τις κτιριολογικές υποδομές, τους όρους λειτουργίας και
τις συνθήκες υγιεινής περιλαμβανομένης της απαγόρευ-
σης της συστέγασης και της συλλειτουργίας πρόστιμο α-
πό 30.000 έως 50.000 ευρώ».
8. Το στοιχείο (iv) της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 22 του ν. 3696/2008 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:
«(iv) για την παράβαση των υποχρεώσεων σχετικά με
τις κτιριολογικές υποδομές, τους όρους λειτουργίας και
τις συνθήκες υγιεινής πρόστιμο περιλαμβανομένης της
απαγόρευσης της συστέγασης και της συλλειτουργίας
από 20.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση».
9. Όπου στις διατάξεις του ν. 3696/2008, αναφέρεται
«ίδρυμα της αλλοδαπής», νοείται «ανώτατο εκπαιδευτι-
κό ίδρυμα της αλλοδαπής» και όπου αναφέρεται «άδεια
ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης» και «Ά-
δεια Λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευ -
σης» νοείται «Άδεια Κολλεγίου».
Θ.8. ΔΙΔΙΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΕ ΚΟΛΛΕΓΙΑ
Το άρθρο 15 του ν. 3696/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 15
1. Το διδακτικό προσωπικό των Κολλεγίων εγγράφεται
με αίτησή του σε Μητρώο Διδασκόντων, το οποίο τηρεί-
ται στο Τμήμα Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδει
και τη σχετική βεβαίωση εγγραφής. Το διδακτικό προσω-
πικό των Κολλεγίων επιλέγεται από τους ιδιοκτήτες
τους ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους υποχρεωτικώς μετα-
ξύ αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διδα-
σκόντων.
2. Στην αίτησή τους για εγγραφή οι υποψήφιοι διδά-
σκοντες υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Αντίγραφο πτυχίου ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύ-
ματος ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών
της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής.
(β) Παράβολο, το ποσό του οποίου καθορίζεται με Α-
πόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών.
(γ) Βεβαίωση του συμπράττοντος ανωτάτου εκπαιδευ-
τικού ιδρύματος του στοιχείου β΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 10 εφόσον δεν κατατίθεται πράξη ισοτιμίας του
στοιχείου α΄ του παρόντος.
(δ) Δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη καταδίκης για ο-
ποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε
δημόσια θέση.
3. Οι διδάσκοντες κατά τη διαδικασία πρόσληψής τους
στα Κολλέγια υποβάλλουν τα εξής:
(α) Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επι-
τροπής, που τηρείται στο Κολλέγιο που προσλαμβάνο-
νται και
(β) Ποινικό Μητρώο Δικαστικής Χρήσης.
4. Το τρίτο εδάφιο του στοιχείου δ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 6 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 9 του ν. 4076/2012, διατηρείται σε ισχύ.
Θ.9. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 της Υ.Α.
19780/16.2.2011 (Β΄ 472) «Προϋποθέσεις και διαδικασία
χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέ-
ρων Σπουδών», αντικαθίσταται ως εξής:
«Η συνάφεια του τίτλου σπουδών προς το γνωστικό α-
ντικείμενο διδασκαλίας του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να αντικαθίσταται από τετραετή αποδεδειγμένη
συναφή επαγγελματική εμπειρία ή με πιστοποιητικό εκ-
παιδευτή συναφούς ειδικότητας χορηγούμενο από Φο-
ρέα Πιστοποίησης αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κρά-
τος ή από Φορέα Πιστοποίησης αναγνωρισμένο από τις
αρμόδιες αρχές άλλου κράτους - μέλους.»
Θ.10. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΕΚ
Το στοιχείο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 της Υ.Α.
Ζ/3378/1993 (Β΄ 722) «Τροποποίηση της Απόφασης Υ-
πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ζ/3378/1993 «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορή-
γησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Ε-
παγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νομικά Πρόσω-
πα Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώτες», όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει, καταργείται.
Θ.11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓ -
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Η υπ’ αριθμ. 9.16031/Οικ. 3.2815/10.9.2009 (Β΄ 1999)
«Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης (ΚΕΚ)» κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, ισχύει έως την 30ή Αυγούστου 2013.
Θ.12. ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΚΕ-
ΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑ-
ΣΚΑΛΙΑΣ
1. Η άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρων
Ξένων Γλωσσών, και η άδεια κατ’ οίκον διδασκαλίας ό-
πως ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 70 και στην παρ. 2
του άρθρου 75 του α.ν. 2545/1940 (Α΄ 287) αντίστοιχα α-
ντικαθίστανται με αναγγελία έναρξης ασκήσεως του ε-
παγγέλματος που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο ε-
δάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011. Η α-
ναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος συνο-
δεύεται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που απαιτού-
νται για τη χορήγηση της άδειας.
2. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται άδεια
διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσ-
σών και άδεια κατ’ οίκον διδασκαλίας, εφεξής νοείται η
ως άνω αναγγελία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
60
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται τα δι-
καιολογητικά που απαιτείται να υποβάλλονται με την α-
ναγγελία έναρξης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φρο-
ντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον
διδασκαλίας και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.
4. Η αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως του επαγγέλμα-
τος συνοδεύεται από παράβολο, το ποσό του οποίου κα-
θορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
και Οικονομικών.
Θ.13. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
α. Η ανανέωση της άδειας διδασκαλίας σε Φροντιστή-
ρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών της παρ. 6 του άρθρου
70 του α.ν. 2545/1940 καταργείται. Η επικαιροποίηση του
φακέλου του εκπαιδευτικού σε περίπτωση μεταβολής
των στοιχείων και των απαιτούμενων εκ του νόμου δικαι-
ολογητικών με βάση τα οποία ο εκπαιδευτικός έκανε την
αναγγελία του προηγούμενου άρθρου, περιλαμβάνει ε-
τήσια αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου δικα-
στικής χρήσης εκ μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας.
β. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και δικαιο-
λογητικών που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με την προη-
γούμενη υποπαράγραφο, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να
ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία, επί ποινή α-
παγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος της διδα-
σκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.
Θ.14. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑ-
ΛΙΑΣ
1. α. Η ανανέωση της άδειας κατ’ οίκον διδασκαλίας
της παρ. 5 του άρθρου 75 του α.ν. 2545/1940 καταργεί-
ται. Η επικαιροποίηση του φακέλου του εκπαιδευτικού
σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και των απαι-
τούμενων εκ του νόμου δικαιολογητικών με βάση τα ο-
ποία ο εκπαιδευτικός έκανε την αναγγελία του άρθρου
24, περιλαμβάνει ετήσια αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινι-
κού μητρώου δικαστικής χρήσης εκ μέρους της αρμόδιας
υπηρεσίας.
β. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και δικαιο-
λογητικών που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με την υποπα-
ράγραφο Θ.12., ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώ-
νει αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία, επί ποινή απαγόρευ-
σης της άσκησης του επαγγέλματος της κατ’ οίκον διδα-
σκαλίας
Θ.15. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12
του ν. 3879/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα Ι.Ε.Κ. έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχι-
κής ή και συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτι-
σης.»
2. Τα δημόσια Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γενική Γραμ-
ματεία Δια Βίου Μάθησης, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέ-
σεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής μεταφέ-
ρονται στις Περιφέρειες στις οποίες έχουν την έδρα
τους από τις 30.6.2013 και αποτελούν εφεξής υπηρεσίες
τους. Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας
των Ι.Ε.Κ. αυτών ανήκει στις Περιφέρειες και η αρμοδιό-
τητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού
πλαισίου τους ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου
Μάθησης. Στις Περιφέρειες μεταφέρονται και οι προβλε-
πόμενοι πόροι του κρατικού προϋπολογισμού για τη λει-
τουργία τους.
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του ν. 3879/2010 α-
ντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να ι-
δρύονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται και καταργού-
νται δημόσια Ι.Ε.Κ. από Υπουργεία ή από Περιφέρειες ή
από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η αρμοδιότητα
της οργάνωσης και λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. αυτών ανήκει
στο Υπουργείο ή την Περιφέρεια ή το νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου που τα συστήνει και η αρμοδιότητα
διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου
τους ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.»
4. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών κα-
θορίζεται το σύστημα πιστοποίησης της αρχικής επαγ-
γελματικής κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. το οποίο εφαρμόζεται
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
5. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται Εργα-
στήρια Ελευθέρων Σπουδών νοούνται Κέντρα Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα. Όπου στις κείμενες διατάξεις
αναφέρονται Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
νοούνται Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.»
Θ.16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 38/2010
Το προεδρικό διάταγμα 38/2010 «Προσαρμογή της ελ-
ληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σε-
πτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγ-
γελματικών προσόντων» (Α΄ 78) τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Με το παρόν διάταγμα:
1. Εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία προς:
α) την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005
«σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προ-
σόντων», (Ε.Ε.αριθ.L 255/30.9.2005 σελ. 22) και θεσπί-
ζονται οι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους αναγνωρί-
ζονται, για την ανάληψη και την άσκηση νομοθετικά ρυθ-
μιζόμενου επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα
που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη
- μέλη (στο εξής αναφερόμενα ως «κράτη - μέλη κατα-
γωγής») και δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα, να α-
σκεί αυτό το επάγγελμα.
β) Την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης
Νοεμβρίου 2006 «για την προσαρμογή ορισμένων οδη-
γιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προ-
σώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της
Ρουμανίας», (Ε.Ε. αριθ. L 363/20.12.2006 σελ.141), κατά
το μέρος που αυτή τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/ΕΚ.
2. Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της α-
ναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπι-
κής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρ-
κειας σπουδών και φοίτησης, άλλων κρατών - μελών της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την ανα-
γνώριση των επαγγελματικών προσόντων.»
2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
61
«Άρθρο 2
1. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικών
προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του παρόντος
εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους - μέλους ο οποί-
ος επιθυμεί να ασκήσει νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγ-
γελμα στην Ελλάδα έχοντας αποκτήσει τα επαγγελματι-
κά του προσόντα σε άλλο κράτος - μέλος είτε ως αυτοα-
πασχολούμενος είτε ως μισθωτός, συμπεριλαμβανομέ-
νων των ασκούντων ελευθέρια επαγγέλματα.
2. Όταν για ένα συγκεκριμένο νομοθετικά ρυθμιζόμε-
νο επάγγελμα έχουν θεσπισθεί, με χωριστή κοινοτική
νομοθετική πράξη, άλλες ειδικές ρυθμίσεις που σχετίζο-
νται άμεσα με την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων, δεν εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις
του παρόντος διατάγματος.
3. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισο-
δυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1
του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε κάθε υπή-
κοο κράτους - μέλους ο οποίος, έχοντας αποκτήσει τίτ-
λο τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης άλλου κράτους μέ-
λους, δεν πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4. Εξαιρούνται της εφαρμογής των διατάξεων περί α-
ναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας της παραγρά-
φου 3 του παρόντος άρθρου τα επαγγέλματα του Κεφα-
λαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ για τα οποία, όταν δεν πληρούνται
οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ (ανα-
γνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων προϋπο-
θέσεων εκπαίδευσης), εφαρμόζονται αποκλειστικά οι
διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου ΙΙΙ περί Γενικού συ-
στήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης.»
3. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν έχουν εφαρμογή στις
περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2.»
4. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 2
νοείται ως «τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης» ο α-
ναγνωρισμένος τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκειας
σπουδών και φοίτησης, που απονέμεται από ίδρυμα τυπι-
κής ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εθνική νο-
μοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
5. Στο άρθρο 4 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως ε-
ξής:
«3. Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου
τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτόν που απονέμεται στο πλαί-
σιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα
με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, παρέ-
χει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελ-
λάδα πρόσβαση σε συγκεκριμένη οικονομική δραστηριό-
τητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες
προϋποθέσεις με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων
του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των πε-
ριπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προ-
σόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών
και ειδικού επιστημονικού προσωπικού.
4. Για τους σκοπούς της ανωτέρω παραγράφου, η οι-
κονομική δραστηριότητα στην οποία επιθυμεί να έχει
πρόσβαση ο αιτών στην Ελλάδα είναι η ίδια με εκείνη για
την οποία διαθέτει τις γνώσεις και δεξιότητες στο κρά-
τος μέλος καταγωγής, εφόσον οι καλυπτόμενες δραστη-
ριότητες είναι αντίστοιχες.»
6. Στο π.δ. 38/2010 προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής:
«Άρθρο 9Α
Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου (άρθρα 5 έως 9) δεν
εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που υπάγονται στην πα-
ράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος.»
7.α. Στην αρχή του πρώτου εδαφίου του άρθρου 10
προστίθεται αρίθμηση παραγράφου ως εξής: «1.».
β. Προστίθεται παράγραφος 2 στο άρθρο 10 ως εξής:
«2. Η παράγραφος 1 δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώ-
σεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.»
8. Στο άρθρο 12 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρμογή στις
περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2.»
9. Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν έχουν εφαρμογή στις
περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2.»
10. Στο άρθρο 14 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι παράγραφοι 1 έως 7 δεν έχουν εφαρμογή στις
περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2.»
11. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 οι λέξεις «ο Νο-
μάρχης της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης» αντικαθίστα-
νται ως εξής:«ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας».
12. Προστίθεται άρθρο 20Α ως εξής:
«Άρθρο 20Α
Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου (άρθρα 16 έως
20) δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που υπάγονται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγ-
ματος.»
13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 οι λέξεις «Η Νο-
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση» αντικαθίστανται ως εξής: «Η
Περιφέρεια».
14. Στο άρθρο 50 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι παράγραφοι 1, 3 και 4 έχουν εφαρμογή και στις
περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2 και σε περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών
οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απαιτούν από τις αρμόδιες
αρχές άλλου κράτους - μέλους επιβεβαίωση του γνησίου
των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και των τίτλων εκ-
παίδευσης που χορηγούνται σε αυτό το κράτος - μέλος.»
15. Στο άρθρο 52 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις
που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.»
16. Στο άρθρο 53 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις
που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.»
17. Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Αρμόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των εν-
διαφερομένων και να εκδίδει: α) τις αποφάσεις αναγνώ-
ρισης των επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος διατάγματος, είτε επί τη βάσει
του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαί-
δευσης (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι), είτε επί τη βάσει της α-
ναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας (Τίτλος ΙΙΙ, Κε-
φάλαιο ΙΙ) και β) τις αποφάσεις αναγνώρισης της επαγ-
γελματικής ισοδυναμίας των τίτλων τυπικής ανώτατης
εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 είναι το
Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων
62
(Σ.Α.Ε.Π.).»
18. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 54 οι λέξεις «Νο-
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης » αντικαθίστανται ως εξής:
«Περιφέρειας».
19. Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 καταργείται.
20. Το άρθρο 55 αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 55
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά-
των, Πολιτισμού και Αθλητισμού συλλογικό όργανο με
την ονομασία «Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματι-
κών Προσόντων», το οποίο λαμβάνει αποφάσεις για: α)
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σύμ-
φωνα με τους όρους των Κεφαλαίων Ι και ΙΙ του Τίτλου Ι-
ΙΙ, καθώς και του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτ-
λου ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος και β) την αναγνώριση
της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων τυπικής α-
νώτατης εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2
του παρόντος διατάγματος.
2. Στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου ανήκουν ιδίως:
α) Η κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού για τη ρύθμιση
του τρόπου λειτουργίας του και εξέτασης των αιτήσεων
για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγ-
γελματικής ισοδυναμίας, σύμφωνα με τους όρους του
παρόντος διατάγματος.
β) Η κρίση κάθε θέματος κρίσιμου για την αναγνώριση
επαγγελματικών προσόντων και ιδίως του ζητήματος αν
απαιτείται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προ-
σαρμογής στην Ελλάδα ή η υποβολή του αιτούντος σε
δοκιμασία επάρκειας, καθώς και το περιεχόμενο αυτής,
στο πλαίσιο του άρθρου 14 του παρόντος διατάγματος.
γ) Η έκδοση απόφασης: i) για την αναγνώριση ή μη
των επαγγελματικών προσόντων επί τη βάσει των προ-
σκομιζομένων τίτλων ή της κεκτημένης επαγγελματικής
πείρας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διατάγ-
ματος (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Τμήμα 5) και ii) για την
αναγνώριση ή μη της επαγγελματικής ισοδυναμίας των
γνώσεων και των προσόντων που πιστοποιούνται από
τίτλο κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης τυπι-
κής ανώτατης εκπαίδευσης προς τα πιστοποιούμενα με
τίτλο που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαι-
δευτικού συστήματος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 2.
δ) Ο έλεγχος της έγκαιρης και ορθής εκτέλεσης από
το αρμόδιο όργανο των αποφάσεών του στις περιπτώ-
σεις επιβολής δοκιμασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκη-
σης προσαρμογής ή γραπτής δοκιμασίας επαγγελματι-
κής ισοδυναμίας.
ε) Η γνωμοδότηση επί θεμάτων αναγνώρισης τίτλων ε-
παγγελματικής εκπαίδευσης του Τίτλου ΙΙΙ - Κεφάλαιο ΙΙΙ
του παρόντος διατάγματος, όταν αυτό ζητηθεί από την
αρμόδια αρχή.
στ) Ο έλεγχος των επαγγελματικών προσόντων του
παρόχου υπηρεσιών, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 7 παράγραφος 5 του παρόντος διατάγματος,
εφόσον τούτο ζητηθεί από την αρμόδια αρχή του άρ-
θρου 7 παράγραφος 6 του παρόντος διατάγματος.»
21. Το άρθρο 56 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 56
1. Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προ-
σόντων λειτουργεί σε δύο Τμήματα ως εξής: Τμήμα Α΄
και Τμήμα Β΄.
2. Ο εσωτερικός κανονισμός του Συμβουλίου εγκρίνε-
ται από τα Τμήματα Α΄και Β΄, κατόπιν εισήγησης της υ-
πηρεσίας του άρθρου 59 του παρόντος διατάγματος. Σε
περίπτωση μη σύμπτωσης των αποφάσεων των Τμημά-
των, υπερισχύει η απόφαση του Προέδρου.
3. Το Τμήμα Α΄ αποφαίνεται: α) επί αιτήσεων αναγνω-
ρίσεως επαγγελματικών προσόντων, βάσει της Οδηγίας
2005/36/ΕΚ, επιπέδου αντιστοίχου προς τα οριζόμενα υ-
πό στοιχεία δ΄ και ε΄ του άρθρου 11 του παρόντος δια-
τάγματος και β) επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελ-
ματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευ-
σης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος δια-
τάγματος.
4. Το Τμήμα Β΄ αποφαίνεται επί των λοιπών αιτήσεων
αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων, εφόσον συ-
ντρέχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου σύμφωνα με το
άρθρο 55 του παρόντος διατάγματος.
5. Το Τμήμα Α΄ του Συμβουλίου αποτελούν:
α) Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
(Ν.Σ.Κ.) στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή
του άλλο Πάρεδρο του ιδίου Υπουργείου οριζόμενο με
απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ..
β) Ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), με τον α-
ναπληρωτή του, οριζόμενοι με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του οργανισμού αυτού.
γ) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένω-
σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, με αναπληρωτή του υπάλληλο
της ίδιας Διεύθυνσης.
δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υ-
πουργείου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον
οικείο Υπουργό, για θέματα νομοθετικά ρυθμιζόμενων
στην Ελλάδα επαγγελμάτων.
ε) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή
συγγενούς αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής οργά-
νωσης, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από την ε-
παγγελματική οργάνωση, για θέματα νομοθετικά ρυθμι-
ζόμενων στην Ελλάδα επαγγελμάτων.
στ) Ο Εθνικός Συντονιστής που ορίζεται σύμφωνα με
το άρθρο 56 παρ. 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή ειδικός ε-
πιστήμονας με εμπειρία στο χειρισμό θεμάτων αναγνώ-
ρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής
ισοδυναμίας οριζόμενος από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αναπλη-
ρωτή του άλλον ειδικό επιστήμονα με εμπειρία στο χειρι-
σμό των ως άνω θεμάτων.
ζ) Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του άρθρου 59 του
παρόντος διατάγματος με αναπληρωτή του υπάλληλο
της ίδιας υπηρεσίας.
Οι υπό στοιχεία δ΄και ε΄ εκπρόσωποι καλούνται κάθε
φορά από τον Πρόεδρο και μετέχουν στο Συμβούλιο κα-
τά περίπτωση ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση.
6. Το Τμήμα Β΄ του Συμβουλίου αποτελούν:
α) Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
(Ν.Σ.Κ.) στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή
του άλλο Πάρεδρο του ίδιου Υπουργείου οριζόμενο με
απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ..
β) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένω-
σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, με αναπληρωτή του υπάλληλο
της ίδιας Διεύθυνσης.
γ) Ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισμού Πιστο-
63
ποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολι-
σμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), οριζόμενος με τον αναπληρωτή
του από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υ-
πουργείου που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον
οικείο Υπουργό για θέματα νομοθετικά ρυθμιζόμενων
στην Ελλάδα επαγγελμάτων.
ε) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή
συγγενούς αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής οργά-
νωσης, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από την ε-
παγγελματική οργάνωση για θέματα νομοθετικά ρυθμι-
ζόμενων στην Ελλάδα επαγγελμάτων.
στ) Ο Εθνικός Συντονιστής που ορίζεται σύμφωνα με
το άρθρο 56 παρ. 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή ειδικός ε-
πιστήμονας με εμπειρία στο χειρισμό θεμάτων αναγνώ-
ρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής
ισοδυναμίας οριζόμενος από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αναπλη-
ρωτή του άλλον ειδικό επιστήμονα με εμπειρία στο χειρι-
σμό των ως άνω θεμάτων.
ζ) Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του άρθρου 59 του
παρόντος διατάγματος με αναπληρωτή του υπάλληλο
του ίδιου τμήματος.
Οι υπό στοιχεία δ΄και ε΄ εκπρόσωποι καλούνται κάθε
φορά από τον Πρόεδρο και μετέχουν στο Συμβούλιο κα-
τά περίπτωση ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση.
7. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι γραμματείς των
Τμημάτων του Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους
από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας του άρθρου 59 του
παρόντος διατάγματος.
8. Εάν οι οικείες αρχές και επαγγελματικές οργανώ-
σεις δεν υποδείξουν τον εκπρόσωπό τους εντός ενός
μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος ή εάν δεν υ-
πάρχουν αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις, το
Συμβούλιο μπορεί να συγκροτηθεί και χωρίς τους εκπρο-
σώπους τους.
9. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής. Σε
περίπτωση αντικατάστασης μέλους του Συμβουλίου το
νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του
μέλους που αντικαταστάθηκε. Ο Υπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να
αντικαθιστά οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου με αι-
τιολογημένη απόφασή του.
10. Κάθε Τμήμα του Συμβουλίου ευρίσκεται σε απαρ-
τία, όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των μελών του με-
ταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι
αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερι-
σχύει η ψήφος του Προέδρου.
11. Κάθε Τμήμα συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρό-
σκληση των μελών του από τον Πρόεδρο, ο οποίος συ-
ντάσσει την ημερήσια διάταξη και τη γνωστοποιεί πριν α-
πό τη συνεδρίαση στα μέλη του Συμβουλίου.
12. Εισηγητής ενώπιον του Τμήματος ορίζεται από τον
προϊστάμενο της Υπηρεσίας του άρθρου 59 ένας υπάλ-
ληλος της υπηρεσίας αυτής, ο οποίος αναπτύσσει την ει-
σήγησή του και αποχωρεί πριν από την ψηφοφορία. Σε
περίπτωση που έχει γνωμοδοτήσει η Επιτροπή ή ο κατά
περίπτωση ειδικός επιστήμονας της παραγράφου 16 του
παρόντος άρθρου, ο εισηγητής αναπτύσσει και τις γνώ-
μες που διατυπώθηκαν στη σχετική γνωμοδότηση.
13. Το Συμβούλιο και ο εισηγητής δύνανται να ζητούν
πληροφορίες από τον αιτούντα ή τις αρμόδιες αρχές της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
14. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, κατά την κρίση
του Προέδρου ή κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου,
δύνανται να καλούνται εμπειρογνώμονες ή άλλοι ειδικοί
προκειμένου να παράσχουν σχετικές πληροφορίες. Οι α-
νωτέρω αποχωρούν πριν από την ψηφοφορία. Στις ανω-
τέρω συνεδριάσεις μπορεί να καλείται επίσης ο ενδιαφε-
ρόμενος να υποβάλει γραπτώς ή προφορικώς τις από-
ψεις του.
15. Ο Γραμματέας του Τμήματος τηρεί τα πρακτικά των
συνεδριάσεων που υπογράφονται από τον ίδιο και τον
Πρόεδρο και μεριμνά για τη σύνταξη της αποφάσεως
του Συμβουλίου.
16. Προς υποβοήθηση του έργου του το Συμβούλιο δύ-
ναται: i) να συνιστά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τριμελείς
επιτροπές, αποτελούμενες από:
α) έναν εκπρόσωπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τον αναπλη-
ρωτή του,
β) έναν εκπρόσωπο της κατά περίπτωση οικείας επαγ-
γελματικής οργάνωσης με τον αναπληρωτή του, προτει-
νόμενους από την επαγγελματική οργάνωση,
γ) έναν υπάλληλο της υπηρεσίας του οικείου Υπουρ-
γείου η οποία είναι αρμόδια για θέματα άδειας άσκησης
του επαγγέλματος που προτείνεται από τον οικείο Υ-
πουργό, με τον αναπληρωτή του ή
ii) να ζητά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τον ορισμό, κατό-
πιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμ άτων, Πολιτισμού και Αθλητι -
σμού, κατά περίπτωση ειδικού επιστήμονα από καθηγη-
τές όλων των βαθμίδων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ι-
δρυμάτων ή από οικεία επαγγελματική οργάνωση για
την υποβολή σε αυτό έγγραφης γνωμοδότησης.
Τα μέλη των τριμελών επιτροπών και ο ειδικός επιστή-
μονας δεν δύνανται να μετέχουν στο Συμβούλιο Ανα-
γνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων.
Εάν ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οι οικείες επαγγελματικές οργα-
νώσεις και το οικείο Υπουργείο δεν υποδείξουν τον εκ-
πρόσωπό τους εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη του
σχετικού αιτήματος, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να υποδείξει
εκπρόσωπο δικής του επιλογής.
Στις εργασίες των τριμελών επιτροπών παρίσταται ά-
νευ ψήφου ο εισηγητής της υποθέσεως.
17. Έργο των τριμελών επιτροπών και του κατά περί-
πτωση ειδικού επιστήμονα της παραγράφου 16 του πα-
ρόντος άρθρου είναι η διατύπωση γνώμης επί της αιτή-
σεως ως προς την ανάγκη υποβολής του αιτούντος κατά
περίπτωση σε διαδικασία αντιστάθμισης ή σε γραπτή δο-
κιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας , καθώς και ως
προς το περιεχόμενο αυτής. Η διατύπωση γνώμης ολο-
κληρώνεται εντός ενός μηνός από της έκδοσης της απο-
φάσεως του Συμβουλίου για τη συγκρότηση της τριμε-
λούς επιτροπής ή της αποφάσεως του Γενικού Γραμμα-
τέα για τον ορισμό του κατά περίπτωση ειδικού επιστή-
μονα. Η εν λόγω γνωμοδότηση εισάγεται από τον ειση-
γητή στο Συμβούλιο.
18. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του
γραμματέα του Συμβουλίου, καθορίζεται με απόφαση
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού, και Οικονομικών σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες διατάξεις.
19. Λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Συμ-
βουλίου διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικη-
64
τικής Διαδικασίας (άρθρα 13 έως 15 του ν. 2690/1999, 45
Α΄) και του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου.»
22. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 αντικαθίστα-
νται ως εξής:
«1. Η αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως ορισμέ-
νου επαγγέλματος , σύμφωνα με την Οδηγία
2005/36/ΕΚ, γίνεται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση
του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσό-
ντων ή μιας των λοιπών αρμόδιων προς τούτο αρχών
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος.
2. Η αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων
υποβάλλεται στην υπηρεσία του άρθρου 59 του παρό-
ντος και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Με την αίτηση υ-
ποβάλλονται και τα έγγραφα και πιστοποιητικά του πα-
ραρτήματος VII του παρόντος διατάγματος σε επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και ορίζεται τυχόν α-
ντίκλητος του αιτούντος, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοι-
κος Αθηνών. Η ίδια Υπηρεσία βεβαιώνει την παραλαβή
του φακέλου εντός ενός μηνός από την παραλαβή και ε-
νημερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλείποντα έγγρα-
φα.»
23. Στο άρθρο 57 προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9
ως εξής:
«7. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 εφαρμόζονται α-
ποκλειστικά στις περιπτώσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.
8. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει άπαξ ενδικο-
φανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου Α-
ναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων και να ζητή-
σει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εντός αποκλειστι-
κής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίη-
σή της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο υπέρ
του Δημοσίου ύψους εκατό (100) ευρώ. Το Συμβούλιο Α-
ναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων γνωστοποιεί
στον προσφεύγοντα την απόφασή του το αργότερο μέ-
σα σε τρεις (3) μήνες.
9. Οι ανωτέρω παράγραφοι 1 έως 6 και 8 έχουν εφαρ-
μογή και στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγρα-
φο 3 του άρθρου 2 στις οποίες αρμόδιο όργανο για την
υποβολή και την εξέταση της αίτησης αναγνώρισης ε-
παγγελματικής ισοδυναμίας είναι το Συμβούλιο Αναγνώ-
ρισης Επαγγελματικών Προσόντων.»
24. Προστίθεται άρθρο 57Α ως εξής:
«Άρθρο 57Α
Γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας
1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγράφου 3 του
άρθρου 2 του παρόντος το Συμβούλιο δύναται να απαιτεί
την υποβολή του αιτούντος σε γραπτή δοκιμασία εφό-
σον η εκπαίδευση που έχει λάβει αφορά ουσιωδώς δια-
φορετικά γνωστικά αντικείμενα από εκείνα που καλύ-
πτονται από τους τίτλους που απονέμονται στο πλαίσιο
του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος ή/και εφόσον
η διάρκεια της εκπαίδευσής του υπολείπεται χρονικά α-
πό εκείνη που απαιτείται στην Ελλάδα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι όροι,
οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια
αναφορικά με τη πραγματοποίηση της γραπτής δοκιμα-
σίας.»
25. Στο άρθρο 58 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 έχουν εφαρμογή και στις
περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2.»
26. Η παράγραφος 1 του άρθρου 59 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Το Τμήμα που συστάθηκε με την παράγραφο 1 του
άρθρου 12 του π.δ. 165/2000 συνεχίζει να υφίσταται και
έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Συμβούλιο
Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων και ιδίως
δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για αναγνώρι-
ση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισο-
δυναμίας, τις επεξεργάζεται, προετοιμάζει τους φακέ-
λους των αιτούντων και τους εισάγει στο Συμβούλιο Α-
ναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων για την έκ-
δοση της απόφασης.
β) Λειτουργεί ως «Κεντρικό Σημείο Επαφής» για τους
ενδιαφερομένους και ιδίως:
Παρέχει στους Έλληνες και τους πολίτες των λοιπών
κρατών - μελών, καθώς και στα σημεία επαφής των λοι-
πών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χρή-
σιμη πληροφορία για την προβλεπόμενη στο παρόν διά-
ταγμα αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ε-
παγγελματικής ισοδυναμίας και ιδίως σχετικά με την ε-
θνική νομοθεσία που διέπει τα επαγγέλματα και την ά-
σκησή τους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής νο-
μοθεσίας, καθώς και των κανόνων δεοντολογίας, όπου
υπάρχουν.
Συνδράμει τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωμά-
των που παρέχει το παρόν διάταγμα και μέσω της συ-
νεργασίας με τα άλλα «σημεία επαφής» και τις λοιπές
αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες της Ελλάδας.
γ) Εκδίδει, κατόπιν αιτήσεως, βεβαιώσεις περί υπαγω-
γής στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ σε ευρωπαίους υπηκόους
κατόχους επαγγελματικών προσόντων ημεδαπής που ε-
πιθυμούν επαγγελματική μετακίνηση και εγκατάσταση
σε άλλες χώρες εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας. Η αί-
τηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύ-
ψους πενήντα (50) ευρώ. Το ύψος του παραβόλου αυτού
μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού.
δ) Αιτήσει της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
Κεντρικό Σημείο Επαφής την ενημερώνει για την κατά-
ληξη των υποθέσεων που χειρίζεται δυνάμει του προη-
γούμενου εδαφίου, εντός δύο μηνών από την ημερομη-
νία κατά την οποία επιλαμβάνονται των εν λόγω υποθέ-
σεων.»
27. Η παρούσα σύνθεση του Συμβουλίου Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων του άρθρου 56 του π.δ.
38/2010 καταργείται και το Συμβούλιο επανασυστήνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 21.
Θ.17. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
Θ΄
1. Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας που έχουν ήδη
χορηγηθεί παύουν να ισχύουν την 31η Αυγούστου 2013.
Ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης, Κολλέγια, ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Φροντιστήρια και Κέντρα Ξέ-
νων Γλωσσών προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία
65
τους μετά την 31η Αυγούστου 2013 οφείλουν να έχουν
αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
κεφαλαίου. Ειδικά, ως προς τα Κέντρα Δια Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Δύο η ανωτέρω ημερομηνία καθίσταται η 31η Δεκεμ-
βρίου 2013.
2. Ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
(ΚΕ.Μ.Ε.), ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.),
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και Φροντι-
στήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών των οποίων η άδεια
λειτουργίας ή η ισχύς των δικαιολογητικών που έχουν υ-
ποβάλει για την έκδοση των αδειών έχει λήξει, θεωρού-
νται ότι λειτουργούν νομίμως έως την 31η Αυγούστου
2013 ή την 31η Δεκεμβρίου κατά τα ανωτέρω. Η ως άνω
επέκταση της ισχύος δεν αφορά στις περιπτώσεις που έ-
χει επέλθει ή θα επέλθει έως την ως άνω προθεσμία άρ-
ση ή ανάκληση άδειας λόγω επιβολής διοικητικής κύρω-
σης.
3. Η ισχύς των υποπαραγράφων Θ.3 έως και Θ.6. και οι
περιπτώσεις 4 έως και 8 της υποπαραγράφου Θ.7. και η
υποπαράγραφος Θ.8. της παρούσας παραγράφου αρχί-
ζει την 1η Μαίου 2013.
4. Προγράμματα σπουδών τα οποία λειτουργούν νομί-
μως στο πλαίσιο αδειών λειτουργίας Κέντρου Μεταλυ-
κειακής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Μ.Ε) και δεν εντάσσονται
στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.13 της παρού-
σας παραγράφου, συνεχίζουν να παρέχονται έως την ο-
λοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, οπότε και κα-
ταργούνται.
5. Στους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης των περι-
πτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3 της παρούσας
παραγράφου που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας, ο έλεγχος της περίπτωσης 13 της υποπα-
ραγράφου Θ.3. της παρούσας παραγράφου αντικαθίστα-
ται από δήλωση του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νο-
μίμου εκπροσώπου ή του κατά νόμο υπευθύνου ότι δεν
έχουν επέλθει μεταβολές στα κτίρια που ελέγχθηκαν ή
αδειοδοτήθηκαν με την ισχύουσα άδεια.
Θ.18. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Από την 30ή Απριλίου 2013 καταργούνται:
α. Τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, και 8, τα στοιχεία α΄, β΄ και
δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12, και τα άρθρα 19
και 20 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 45 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), το άρθρο 31 του ν.
4027/2011 (Α΄ 233) και το άρθρο 9 του ν. 4076/2012 (Α΄
159).
β. Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου 1 και τα στοιχεία 3
και 4 της παραγράφου 6 του άρθρου 10 και η παράγρα-
φος 6 του άρθρου 12 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163).
γ. Οι παράγραφοι 1 του άρθρου 5, το άρθρο 7 και οι πα-
ράγραφοι 1, 2, 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 8 του ν. 682/1977
(Α΄ 244).
δ. Το άρθρο 65 του α.ν. 2545/1940, όπως τροποποιήθη-
κε από το άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 3907/2011.
ε. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 68 του α.ν.
2545/1940 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 45 παρ. 1
του ν. 3907/2011.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργού-
νται:
α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1
ν. 3696/2008 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του
ν. 3848/2010 , το άρθρο 31 του ν. 4027/2011 και το άρθρο
9 του ν. 4076/2012.
β. Το στοιχείο γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του
ν. 3879/2010 κατά το μέρος που αφορά στα Κέντρα Με-
ταλυκειακής Εκπαίδευσης.
γ. Οι παράγραφοι 2 και 7 του άρθρου 5, το άρθρο 6, η
παρ. 5 του άρθρου 8 και οι παράγραφοι 1 έως και 3 του
άρθρου 12 του ν. 682/1977.
δ. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11 και το άρθρο
66 του α.ν. 2545/1940, , όπως τροποποιήθηκε από το άρ-
θρο 45 παρ. 1 του ν. 3907/2011.
ε. Το άρθρο 13 του ν. 3879/2010.
στ. Η απόφαση με αρ . 916031/Οικ.3.2815/10.9.2009
(Β΄1999) «Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)» ισχύει έως την 30ή Αυγούστου
2013.
ζ. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 8 της υ.α. Ζ/
3378/1993 (Β΄ 722) «Τροποποίηση της Απόφασης Υ-
πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ζ/3378/1993 «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορή-
γησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Ε-
παγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νομικά Πρόσω-
πα Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώτες», όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει.
η. Η με αρ. ΣΤ/17029/22.7.2012 σχετικά με «Τροποποί-
ηση της υ.α. Ζ/3378/93 (Β΄ 356) όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει (Β΄ 722). Οι παράγραφοι 2, 3, 4
και 5 του άρθρου 68 του α.ν. 2545/1940.
θ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 68 του α.ν. 2545/1940.
ι. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει θέ-
ματα της παρούσας παραγράφου Θ΄.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛ-
ΛΑΓΗΣ
Ι .1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
H αμοιβή για η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης
κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και ε-
γκαταστάσεων κλιματισμού καθορίζεται ελεύθερα με έγ-
γραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Οι προ-
βλεπόμενες στο π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) ως ελάχιστες
νόμιμες αμοιβές καταργούνται. Οι εισφορές και τα δικαι-
ώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία,
υπολογίζονται εφεξής επί της συμβατικής αμοιβής.
Ι.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ
1. Επιβάλλεται έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης
στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, η οποία υπολογίζεται επί του τιμήματος
των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν
χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 έως και
30.6.2014 και αφορά τους λειτουργούντες σταθμούς,
καθώς και όσους σταθμούς τεθούν σε δοκιμαστική λει-
τουργία ή ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους εφεξής.
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται ως εκα-
τοστιαίο ποσοστό επί του, προ Φ.Π.Α., τιμήματος πώλη-
σης ηλεκτρικής ενέργειας, που εγχέεται από τον Παρα-
γωγό στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή στα η-
λεκτρικά συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,
και ανέρχεται:
α) Σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τους φωτοβολ-
ταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουρ-
γία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους έως 31.12.2011.
66
123
Αθήνα, 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ