Μεταφορά φροντιστηρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α Ι Τ Η Σ Η

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:

……………..…………………………………………..

ΟΝΟΜΑ:

…………. ……………………………………………..

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:          

…………………………………………………………

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ:

………………………………………………………….  ΑΡΙΘΜΌΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

………………………………………………………….

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

………………………………………………………….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

…………………………………………………………..

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ…………………….......ΑΡΙΘΜΟΣ……………

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ…………… .. ΠΕΡΙΟΧΗ……………

ΠΟΛΗ…………………….......ΝΟΜΟΣ…………......

 

TΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ: ……………………………

TΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ: ………………………………

TΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ: ……………………………..

FAX: …………………………………………………..

 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας λειτουργίας

         μεταφοράς Φροντιστηρίου Δ. Ε.»

 

 

 

…………. ……………/ ……...../  20….

 

 

 

ΠΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ………………….

 

Παρακαλώ να εγκρίνετε

τη μεταφορά του Φροντιστηρίου Δ. Ε.

από την οδό … … … … … … αριθμός…………

Ταχ. Κώδικας………………………………………

στην οδό  ……………………………………………

 

Συνημμένα:

  • Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης.

 

  • Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας.

 

  • Αντίγραφο της τελευταίας ανανέωσης.

               

  • Διπλότυπο είσπραξης 100 ευρώ από το Δημόσιο Ταμείο υπέρ ΕΛΙΓΕ - ΚΑΕ 3444.

 

  • Σχέδια του κτιρίου (κάτοψη, τομή και άδεια οικοδομής) θεωρημένα από την πολεοδομία.  

                                            

¨ Μία επιπλέον κάτοψη από το Μηχανικό (όχι θεωρημένη από την πολεοδομία) με τα πραγματικά τετραγωνικά των αιθουσών, αν υπάρχει μεταβολή στην αρχική κάτοψη (αλλαγή αιθουσών).

 

  • Δήλωση δύο (2) ιδιωτών πολιτικών μηχανικών που βεβαιώνουν τη στατική επάρκεια του κτιρίου με τη συγκεκριμένη χρήση.  

 

  • 73, 50 ευρώ για την Επιτροπή [Υ.Α. Δ5/ 8177 (ΦΕΚ 688/ 08-09-93 τ.Β΄)]

 

… αιτ…

 

…………………………………………

(Υπογραφή )