Μέσης Εκπαίδευσης

Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Φροντιστήρια Μ.Ε

 


Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 και της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, για τα Κ.Ξ.Γ. ορίζεται:

· Για χορήγηση άδειας 500€
· Για τροποποίηση άδειας 250€
(μετεγκατάσταση ή προσθήκη νέας δομής /
επέκταση ή αλλαγή χρήσης
· Για επικαιροποίηση άδειας 200€
· Για μεταβίβαση άδειας 500€


Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την 1η Μαΐου 2013.

Ποια θέματα Φροντιστηρίων, Κολλεγίων, ιδιωτικών Σχολείων και ΚΕΚ ρυθμίζει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

 

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε σήμερα Δευτέρα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης , επιφέρει τροποποιήσεις στο νόμο 4093/12 που ψηφίστηκε προ ημερών από τη Βουλή.
Ανοίξτε εδώ το ΦΕΚ με τον αρχικό νόμο και διαβάστε παρακάτω τις τροποποιήσεις που γίνονται με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σε θέματα Φροντιστηρίων , Κολλεγίων, ιδιωτικών Σχολείων και ΚΕΚ
Άρθρο 7

Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
1. Στην υποπερίπτωση γ) της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 μετά τις λέξεις «Τα Κέντρα Δια βίου μάθησης» προστίθενται οι λέξεις «είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης, κατάρτισης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και».
2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 13 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 οι λέξεις «ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων του ισχύοντος Οικοδομικού Κανονισμού» αντικαθίστανται με τις λέξεις «ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του παρόντος».
3. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 13 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, οι λέξεις «εντός τριάντα (30) ημερών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «εντός δεκαπέντε (15) ημερών».
4. Η περίπτωση 16 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, τροποποιείται ως εξής:
α. Στο πρώτο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης διαγράφονται οι λέξεις «και φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών» και οι λέξεις «προς έγκριση».
β. Στο δεύτερο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης οι λέξεις «της εγκρίσεως» αντικαθίστανται με τη λέξη «υποβολής».
5. Στην περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Θ.4. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, οι λέξεις «της υποπαραγράφου Θ.1.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «της υποπαραγράφου Θ.3.»
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν.3696/2008 (Α’ 177), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.3848/2010 (Α’ 71) και αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.7. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
β. Επίσης περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολέγια) πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα προγράμματα σπουδών των οποίων οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίζονται οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης.
γ. Τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια των στοιχείου α’ και β’ της παρούσας παραγράφου δύνανται της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις της Θ.16 της παρούσης. »
7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν.3696/2008, όπως προστέθηκε με την περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.7. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 διαγράφεται.
8. Στην περίπτωση Θ.11. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 οι λέξεις «έως την 30η Αυγούστου 2013» αντικαθίστανται με τις λέξεις «έως την 30η Απριλίου 2013».
9. H περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.12. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 διαγράφεται.
10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του π.δ.38/2010 (Α’ 79), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.16. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, μικρότερο τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.»
11. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του π.δ.38/2010, όπως προστέθηκε με την περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.16. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 2 νοείται ως «τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης» ο αναγνωρισμένος τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, μικρότερο τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών, που απονέμεται από ίδρυμα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
12. H περίπτωση 22 της υποπαραγράφου Θ.16. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«22. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως ορισμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, γίνεται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων ή μιας των λοιπών αρμόδιων προς τούτο αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος.
2. Η αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων υποβάλλεται στην υπηρεσία του άρθρου 59 του παρόντος και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Με την αίτηση υποβάλλονται και τα έγγραφα και πιστοποιητικά του παραρτήματος VII του παρόντος διατάγματος σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και ορίζεται τυχόν αντίκλητος του αιτούντος, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοικος Αθηνών. Η ίδια Υπηρεσία βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου εντός ενός μηνός από την παραλαβή και ενημερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλείποντα έγγραφα. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους εκατό ευρώ. Το ύψος του παραβόλου αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»».
13. Στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.17. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 οι λέξεις «καθίσταται η 31η Δεκεμβρίου 2012» αντικαθίστανται με τις λέξεις «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013».
14. Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.17. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«4, Κατ’ εξαίρεση, για προγράμματα σπουδών τα οποία λειτουργούν νομίμως στο πλαίσιο αδειών λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Μ.Ε) και δεν εντάσσονται στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.7. της παρούσας παραγράφου, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο πάροχος υποχρεούται να συνεχίσει να τα παρέχει έως την ολοκλήρωσή τους, οπότε και καταργούνται.»
15. Στην περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.17. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 η φράση «ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στα κτίρια που ελέγχθηκαν ή αδειοδοτήθηκαν με την ισχύουσα άδεια» αντικαθίσταται με τη φράση «ότι ισχύουν οι κτιριολογικές προϋποθέσεις του παρόντος .»
16. Η περίπτωση 9 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 διαγράφεται.
Στο τέλος του στοιχείου i) της υποπερίπτωσης α της περίπτωσης 14 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 προστίθεται η φράση «που ορίζεται στις περιπτώσεις 4, 5, 6, 8, 9 και 10 της παρούσας υποπαραγράφου.»