Καταστατικό

σωματείου με την επωνυμία:

 

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ»

 

-------------------------

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

 

 

    Άρθρο 1ο : Επωνυμία

 

    Ιδρύεται σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, από πτυχιούχους καθηγητές της ιδιωτικής β/θμιας εκπαίδευσης, που διδάσκουν ή μη σε ιδιωτικά σχολεία, σε φροντιστήρια, κατά μόνας ή κατ’ οίκον στην περιφερειακή ενότητα Χίου, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ».

 

    Άρθρο 2ο : Έδρα

 

    Έδρα του σωματείου ορίζεται η πόλη της Χίου, όπου και θα στεγάζονται τα γραφεία του.

 

    Άρθρο 3ο : Σκοπός

 

    Σκοποί του σωματείου είναι:

    1. η συσπείρωση των σχέσεων και οργάνωση των εκπαιδευτικών που εργάζονται ή μη στην ιδιωτική β/θμια εκπαίδευση και ειδικώτερα όσων διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία, σε οργανωμένα ιδιωτικά φροντιστήρια ή παραδίδουν μαθήματα κατ’ οίκον ή κατά μόνας, αλλά και όσων είναι πτυχιούχοι και περιστασιακά δεν ασκούν το επάγγελμα τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των ξένων γλωσσών, εντός της περιφερειακής ενότητας της Χίου.

    2. η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των παραπάνω και η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

    3. η συνεργασία και η από κοινού δράση μεταξύ των για την προβολή, την διεκδίκηση, την έννομη διασφάλιση και κατοχύρωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους και των επαγγελματικών συμφερόντων τους.

    4. η ανάπτυξη και ενίσχυση αρμονικών και δημιουργικών σχέσεων με όλους τους συναδέλφους των για τη βελτίωση της παρεχόμενης ιδιωτικής εκπαίδευσης και την προάσπιση αυτής, παράλληλα και χωρίς αντιπαλότητα με την δημόσια εκπαίδευση.

    5. η προστασία των, με κάθε νόμιμο μέσο, από τον αθέμιτο ανταγωνισμό που δέχονται από τα φροντιστηριακά μαθήματα καθηγητών διορισμένων στην δημόσια εκπαίδευση.

    6. ο διάλογος και η συνεργασία με άλλους φορείς που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς στόχους, ιδία η συνεργασία με την Περιφερειακή Διοίκηση Βορείου Αιγαίου, με την Δ/νση της Β/θμιας Εκπαίδευσης Χίου και με την δημοτική Αρχή της Χίου, ως και η συνεργασία με άλλους κλάδους, συλλόγους ή οργανώσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

    7. η διασφάλιση της αυτόνομης λειτουργίας του συλλόγου και η προστασία του από κάθε κρατική ή άλλη παρέμβαση, ως και η προάσπιση γενικότερα της ελευθερίας, της ισότητας, της ισονομίας και της δημοκρατίας μέσα στο ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

 

    Άρθρο 4ο : Μέσα επίτευξης του σκοπού

 

    Οι παραπάνω σκοποί επιτυγχάνονται με τα ακόλουθα μέσα:

    α) τη συμμετοχή και εκπροσώπηση του συλλόγου σε δευτεροβάθμιο όργανο ή άλλο πανελλαδικό όργανο εκπροσώπησης.

    β) τη συμμετοχή και εκπροσώπηση του συλλόγου σε συμβούλια, επιτροπές και φορείς που αφορούν σε θέματα και προβλήματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και γενικότερα της β/θμιας εκπαίδευσης.

    γ) την έκδοση ανακοινώσεων και ενημερωτικού υλικού, εντύπων, περιοδικών, ηλεκτρονικών εκδόσεων κ.λ.π., είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με σκοπό την επικοινωνία και την ενημέρωση των μαθητών, των γονέων και ευρύτερα του χιώτικου λαού.

    δ) διαβήματα και παρεμβάσεις σε διοικητικές, κρατικές και άλλες αρμόδιες αρχές, παντός είδους κινητοποιήσεις και άλλες δράσεις που υπηρετούν τους σκοπούς του συλλόγου και είναι πάντοτε μέσα στα επιτρεπτά νόμιμα πλαίσια.

    ε) την διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμού, τέχνης και γνώσης, στα πλαίσια αναβάθμισης γενικότερα της παιδείας και του πολιτισμού στον τόπο μας.

    στ) κάθε άλλο επιτρεπτό μέσο που υπηρετεί τους σκοπούς του συλλόγου και δεν έρχεται σε αντίθεση με το καταστατικό του και με τον νόμο.   

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

    Άρθρο 5ο : Μέλη

 

    1. Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα μέλη.  

    2. Τακτικά μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι όλοι οι πτυχιούχοι καθηγητές β/θμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των ξένων γλωσσών, οι οποίοι έχουν αναγνωρισμένο από το κράτος πτυχίο διδασκαλίας, απασχολούνται ή μη στην ιδιωτική β/θμια εκπαίδευση της περιφερειακής ενότητας Χίου και έχουν την ικανότητα προς δικαιοπραξία κατά τον Αστικό Κώδικα.

    3. Δεν μπορούν να είναι μέλη του συλλόγου όσοι υπηρετούν στην δημόσια εκπαίδευση.

    4. Για την εγγραφή τακτικού μέλους απαιτείται σχετική αίτηση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του πτυχίου του υποψηφίου μέλους και στην οποία πρέπει να δηλώνονται τα στοιχεία της ταυτότητας του, ο τόπος κατοικίας του, η γνώση από μέρους του των σκοπών και καταστατικών αρχών του συλλόγου και η βούληση του να τους υπηρετήσει.

    5. Για την εγγραφή του τακτικού μέλους απαιτείται η καταβολή τέλους δικαιώματος εγγραφής, ποσού 20,00 ευρώ. Το ποσόν αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ.  

    6. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται όσοι αποδεδειγμένα έχουν προσφέρει εξαιρετικής σημασίας υπηρεσίες στο σύλλογο και με την εξαιρετική προσφορά τους έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στην προώθηση των σκοπών του συλλόγου.

    7. Τα επίτιμα μέλη προτείνονται και ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. και συμμετέχουν στη γενική συνέλευση των μελών μόνο με δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Άρθρο 6ο : Δικαιώματα

 

    Τα τακτικά μέλη του συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα μεταξύ των και απολαμβάνουν εξίσου όλων των πλεονεκτημάτων που παρέχει ο σύλλογος.

Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις του συλλόγου, να παίρνουν το λόγο και να εκφράζουν την άποψη τους σε οποιοδήποτε θέμα τίθεται, να συμμετέχουν στην εκλογή των οργάνων του συλλόγου, να ελέγχουν τα όργανα και ν’ ασκούν σ’ αυτά καλόπιστη κριτική και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του συλλόγου.

Έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται από τα αρμόδια όργανα του συλλόγου, τόσο για την οικονομική πορεία του, όσο και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά το σύλλογο και τη δράση του και να λαμβάνουν γνώση των βιβλίων και των πρακτικών του συλλόγου, κατόπιν σχετικής αιτήσεως τους.  

 

Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις

 

1. Οι υποχρεώσεις των μελών του συλλόγου απορρέουν από το καταστατικό του και από τον νόμο.

2. Ειδικώτερα έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους και τυχόν έκτακτη εισφορά που αποφασίζει η ΓΣ.

Έχουν την υποχρέωση να τηρούν το καταστατικό του συλλόγου και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια είναι αντίθετη προς αυτό. Να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων και να εργάζονται πάντοτε για την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου, αποφεύγοντας ο,τιδήποτε αντιστρατεύεται αυτούς και τη λειτουργία του συλλόγου.

 

Άρθρο 8ο : Αποχώρηση και αποβολή μέλους

 

1. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει οικειοθελώς από το σύλλογο, μετά από έγγραφη δήλωση του προς το ΔΣ και αφού προηγουμένως εξοφλήσει τις μέχρι τότε οικονομικές του υποχρεώσεις.

2. Αποβάλλεται και χάνει την ιδιότητα του μέλους:

α) όποιος παραλείπει να καταβάλλει τουλάχιστον μία ετήσια συνδρομή.

β)  όποιος παύσει να πληρεί τις προϋποθέσεις του τακτικού μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 και 3.

γ) όποιος αποδεδειγμένα ενεργεί αντίθετα προς το καταστατικό και τους σκοπούς του συλλόγου ή αρνείται να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

3. Την αποβολή του μέλους αποφασίζει το Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφαση του, την οποία υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο μέλος εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως της. Το αποβαλλόμενο μέλος, εφ’ όσον διαφωνεί με την αποβολή του, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην επόμενη τακτική ΓΣ, η οποία αποφασίζει τελεσίδικα, αφού προηγουμένως ακούσει τις απόψεις τόσον του ΔΣ, όσον και του αποβαλλομένου μέλους.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

 

Άρθρο 9ο : Πόροι

 

1. Οι πόροι του σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

2. Στους τακτικούς πόρους συμπεριλαμβάνονται το τέλος εγγραφής του μέλους και η ετήσια συνδρομή του μέλους, που προσδιορίζεται στο ποσόν των 20,00 ευρώ. Το ποσόν αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του ΔΣ.

3. Στους εκτάκτους πόρους συμπεριλαμβάνονται εκούσιες συνδρομές που υπερβαίνουν το καθοριζόμενο παραπάνω ετήσιο ποσό, δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές και πάσης φύσεως νόμιμες παροχές, χωρίς επαχθή για το σύλλογο αιτία, ως και τα έσοδα από εκδόσεις, εράνους, λαχειοφόρους αγορές, γιορτές και λοιπές εκδηλώσεις που γίνονται στα πλαίσια των καταστατικών αρχών του συλλόγου.

Για την αποδοχή δωρεάς μεγαλύτερης του ποσού των 500,00 ευρώ ή κληροδοτήματος (κινητής ή ακίνητης περιουσίας) απαιτείται απόφαση της ΓΣ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

 

    Άρθρο 10ο : Όργανα

 

Όργανα του συλλόγου είναι:

 

α) Η Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ.).

 

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

 

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

 

 

    Άρθρο 11ο : Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

 

    Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του  σωματείου και αποφασίζει για όλα τα θέματα, τα οποία δεν υπάγονται, σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό του, στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:

α) Διενεργεί τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου και εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή.

β) Εγκρίνει ή καταψηφίζει τον απολογισμό των πεπραγμένων του Δ.Σ. και απαλλάσσει ή μη της ευθύνης των τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα και με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

γ) Εγκρίνει, τροποποιεί ή απορρίπτει τον ετήσιο ισολογισμό, τον οικονομικό προϋπολογισμό και τον προγραμματισμό του επόμενου έτους, που εισηγείται το Δ.Σ.

δ) Αποφασίζει τελεσίδικα για την εγγραφή ή την διαγραφή των τακτικών μελών και επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές για τις οποίες έχει αρμοδιότητα.

ε) Τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για τη μεταβολή του σκοπού ή για την διάλυση του σωματείου, σύμφωνα με τον νόμο.

στ) Εποπτεύει και ελέγχει τα υπόλοιπα όργανα της Διοίκησης και έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να τα παύει, πάντοτε όμως αιτιολογημένα και            εφ’ όσον η παύση επιβάλλεται από σοβαρούς, σπουδαίους και πραγματικούς λόγους και ιδιαίτερα όταν αφορούν στην παραβίαση των καθηκόντων τους, στην μη τήρηση των καταστατικών αρχών ή στην ανικανότητα τους για χρηστή διαχείριση των υποθέσεων του σωματείου.  

 

Άρθρο 12ο : Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

 

1. Οι συγκλήσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών του συλλόγου γίνονται πάντοτε μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. και διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.  

2. Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται μία φορά το χρόνο και ειδικώτερα τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους. Κατά την ετήσια τακτική Γ.Σ. εγκρίνεται ή απορρίπτεται ο απολογισμός και η έκθεση πεπραγμένων του απερχομένου Δ.Σ., εγκρίνεται ή τροποποιείται ο προϋπολογισμός και ο προγραμματισμός του επόμενου έτους, διαβάζεται η ετήσια έκθεση ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και διενεργούνται οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων.  

3. Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται είτε με απόφαση του Δ.Σ. όταν υφίστανται θέματα, για την άμεση επίλυση των οποίων απαιτείται απόφαση της Γ.Σ., είτε όταν το ζητήσει το 1/5 των ταμιακώς εντάξει μελών και υποβληθεί στο Δ.Σ. σχετική αίτηση, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα θέματα και οι λόγοι της έκτακτης σύγκλησης. Στην τελευταία περίπτωση υποχρεώνεται το Δ.Σ. να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν συγκληθεί από το Δ.Σ. εντός της προθεσμίας αυτής, τότε η Γ.Σ. συγκαλείται από το 1/5 των μελών, που έχει υποβάλλει την αίτηση, καθορίζοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως (τακτική ή έκτακτη) πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να αποσταλεί προσωπικά σε όλα τα μέλη τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την σύγκληση της. Συγχρόνως πρέπει να αναρτηθεί και στα γραφεία του συλλόγου.   

5. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει διμελές προεδρείο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα. Μέχρις της εκλογής του προεδρείου, της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Στη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία διεξάγονται αρχαιρεσίες, εκλέγεται και τριμελής εφορευτική επιτροπή, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) ψηφοσυλλέκτες.  

 

Άρθρο 13ο : Απαρτία - Απόφαση

 

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται το ½ + 1 των ταμιακώς εντάξει μελών. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, καλείται (με την ίδια πρόσκληση) επαναληπτική εντός οχτώ (8) ημερών, στον ίδιο τόπο και χρόνο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.

2. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με πλειοψηφία του ½ + 1 των παρόντων μελών, πλην των περιπτώσεων τροποποίησης των διατάξεων του καταστατικού, διάλυσης του σωματείου ή μεταβολής του σκοπού του, για τις οποίες προβλέπουν ειδικά τα άρθρα 99, 100 και 105 του Αστικού Κώδικα.

3. Οι ψηφοφορίες στις Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης, γίνονται με ονομαστική κλήση ή με ανάταση χειρός, ποτέ δια βοής. Επί προσωπικών θεμάτων η ψηφοφορία γίνεται πάντα μυστικά, με ψηφοδέλτια και με την ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγεται όπως ορίζεται παρακάτω. Αν κατά την ψηφοφορία προκύψει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέχρι τρεις (3) φορές.  Αν και πάλι προκύψει ισοψηφία, το θέμα παραπέμπεται για λήψη απόφασης στην επόμενη Γ.Σ. Απαγορεύεται η ψηφοφορία δι’ αντιπροσώπου ή με εξουσιοδότηση.

 

Άρθρο 14ο : Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

 

1. Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από επτά (7) τακτικά μέλη και τέσσερα (4) αναπληρωματικά μέλη. Αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και τρία Μέλη, που εκλέγονται κάθε χρόνο από την Γ.Σ., όπως προβλέπεται στα άρθρα 23 και 24. Εντός οχτώ (8) ημερών από την εκλογή του Δ.Σ., ο πρώτος σε ψήφους εκλεγμένος σύμβουλος συγκαλεί το νέο Δ.Σ. σε συνεδρίαση, κατά την οποία προεδρεύει ο ίδιος και το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα, με την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

Εντός τριών (3) ημερών μετά τη συγκρότηση σε σώμα γίνεται η παράδοση και η παραλαβή από την απερχόμενη Διοίκηση, της οποίας τα μέλη προσκαλούνται από τον Πρόεδρο του νέου Δ.Σ., σε ειδική συνεδρίαση για τον σκοπό αυτόν.

2. Η θητεία του Δ.Σ. είναι ενός έτους και μπορεί να διακοπεί μόνον           εφ’ όσον παραιτηθούν περισσότερα των τριών (3) μελών και έχει εξαντληθεί ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών, οπότε προκηρύσσονται νέες εκλογές, σύμφωνα με το καταστατικό.  

3. Το Δ.Σ. υποχρεούται να επαγρυπνεί για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού και την εξυπηρέτηση των σκοπών του συλλόγου, να διαχειρίζεται με υπευθυνότητα και με τρόπο χρηστό τις υποθέσεις του συλλόγου και να εκτελεί απαρέγκλιτα τις αποφάσεις της Γ.Σ.

4. Το Δ.Σ. διοικεί τον σύλλογο, έχει αποφασιστικό χαρακτήρα και οι αποφάσεις του είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη του. Διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου, προγραμματίζει και συντονίζει τις εργασίες και τις ενέργειες του συλλόγου και έχει εν γένει την ευθύνη για την σωστή και χρηστή λειτουργία του.

5. Το Δ.Σ. μπορεί να λαμβάνει κάθε μέτρο που θεωρεί κατά την κρίση του αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου προς τα έξω και μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη του συλλόγου ή μη μέλη, με εξειδίκευση στο αντικείμενο των επιτροπών, με σκοπό να συνδράμουν στο έργο και στις δραστηριότητες του Δ.Σ.

 

Άρθρο 15ο : Συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

1. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη του, με γραπτή αίτηση τους προς τον Πρόεδρο, στην οποία πρέπει να αναγράφουν τα θέματα και τους λόγους για τους οποίους ζητούν τη σύγκληση του Δ.Σ. Στη δεύτερη περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει Δ.Σ. εντός οχτώ (8) ημερών από της αιτήσεως. Αν δεν συγκληθεί το Δ.Σ. εντός της προθεσμίας αυτής, μπορούν να συγκαλέσουν σε συνεδρίαση το Δ.Σ. (σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό) τα ίδια τα μέλη, που έχουν υποβάλλει την αίτηση και με τα θέματα που αναγράφονται σ’ αυτήν.

2. Την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γραμματέα, που συντάσσει και αποστέλλει την σχετική πρόσκληση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης και να αποστέλλεται προσωπικά σε κάθε μέλος του Δ.Σ. τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη σύγκληση του.

3. Σε περίπτωση εκτάκτου κατεπείγοντος θέματος, μπορεί η πρόσκληση για έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. να γίνει και τηλεφωνικά, πρέπει όμως απαραιτήτως να ανακοινωθεί στα μέλη το θέμα για το οποίο συγκαλείται το Δ.Σ.

4. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του, αλλιώς επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση εντός τριών (3) ημερών, στον ίδιο τόπο και χρόνο και με την ίδια ημερήσια διάταξη.

5. Οι αποφάσεις στο Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

6. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά με την ευθύνη του γραμματέα, υπογραφόμενα από όλα τα μέλη του, στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις, τα συζητηθέντα θέματα, οι απόψεις των μελών και μνημονεύεται υποχρεωτικά η θέση των μειοψηφισάντων μελών.

 

Άρθρο 16ο : Απώλεια ιδιότητας μέλους Δ.Σ. - Αντικατάσταση

 

1. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του ή από συνολικά πέντε (5) συνεδριάσεις της θητείας του εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα του και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παραιτηθεί ή εκπέσει του αξιώματος του μέλος του Δ.Σ., αντικαθίσταται με μυστική ψηφοφορία από άλλο μέλος του Δ.Σ. Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης από το Δ.Σ. ενός μέλος του, αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

3. Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. υποβάλλεται έγγραφα και αναφέρονται σ’ αυτήν οι λόγοι της παραίτησης του. Περί της αποδοχής ή μη της παραιτήσεως μέλους του Δ.Σ. αποφασίζει το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίαση του μετά την υποβολή της παραίτησης.

 

Άρθρο 17ο : Ευθύνη μελών του Δ.Σ.

 

Τα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανακλητά, προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Λογοδοτούν στη Γενική Συνέλευση και παύονται απ’ αυτήν, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω.

 

Άρθρο 18ο : Καθήκοντα Προέδρου του ΔΣ

 

1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, εισηγείται σε κάθε θέμα που αφορά το σωματείο και διευθύνει τις συζητήσεις του, φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. Προτείνει τα θέματα και έχει την ευθύνη της ημερήσιας διάταξης, πλην της περιπτώσεως της σύγκλησης του Δ.Σ. από τρία μέλη του.

2. Εκπροσωπεί το σύλλογο ενώπιον των Δικαστηρίων και των λοιπών Διοικητικών Αρχών και σ' όλες τις σχέσεις του με τρίτους, είτε με φυσικά πρόσωπα, είτε με νομικά πρόσωπα, (οργανώσεις επαγγελματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, υπηρεσιακές, διοικητικές κ.λ.π.), αυτοπροσώπως ή με διορισμένο πληρεξούσιο. Η υπογραφή του, εφ’ όσον συνοδεύεται με τη σφραγίδα του συλλόγου, δεσμεύει το σωματείο έναντι τρίτων.

3. Λογοδοτεί για λογαριασμό του Δ.Σ. στην απολογιστική Γ.Σ., έχει την ευθύνη των πράξεων που διενεργεί για λογαριασμό του σωματείου, υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών και μαζί με τον γραμματέα τα πρακτικά του Δ.Σ. και τα έγγραφα του σωματείου.

 

    Άρθρο 19ο : Καθήκοντα Αντιπροέδρου του ΔΣ

 

1. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλες τις αρμοδιότητες του, όταν εκείνος απουσιάζει ή κωλύεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων του.

2. Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του Προέδρου, που του ανατίθεται από τον ίδιο τον Πρόεδρο με απόφαση του, η οποία γνωστοποιείται στο Δ.Σ. και καταχωρείται στα πρακτικά του.

 

 

Άρθρο 20ο : Καθήκοντα Γραμματέα

 

1. Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του συλλόγου και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. και τηρεί το βιβλίο μητρώου των μελών του Συλλόγου.

2. Όταν ο Γραμματέας απουσιάζει ή αδυνατεί να εκπληρώσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ., μετά από σχετική απόφαση του.

 

Άρθρο 21ο : Καθήκοντα Ταμία

 

1. Ο Ταμίας έχει την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών του συλλόγου, εισπράττει την ετήσια συνδρομή των μελών και κάθε άλλη εισφορά, διατηρεί τα διαχειριστικά βιβλία, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης, εισηγείται στο Δ.Σ. στο τέλος κάθε μήνα την έγκριση των γενομένων δαπανών, ενεργεί τραπεζικές καταθέσεις για λογαριασμό του συλλόγου και αναλαμβάνει αυτές μετά από απόφαση του Δ.Σ.

 2. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει, ή αδυνατεί να εκπληρώσει τα καθήκοντα του, τον αναπληρώνει ένας από τα μέλη του Δ.Σ., που ορίζεται μετά από σχετική απόφαση του.

 

 

Άρθρο 22ο : Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

 

1. Η Ε.Ε. αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. Η θητεία της είναι ενός έτους και εκλέγεται όπως ακριβώς το Δ.Σ. κατά τις αρχαιρεσίες, που διενεργούνται κατά την ετήσια τακτική Γ.Σ. και με μυστική ψηφοφορία.

2. Η Ε.Ε. συγκροτείται σε Σώμα σε συνεδρίαση που συγκαλείται από το εκλεγέν πρώτο σε ψήφους μέλος, εντός οχτώ (8) ημερών από της εκλογής της και εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ.

3. Η Ε.Ε. έχει σαν έργο τον έλεγχο των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. καθ’ όλην τη διάρκεια της θητείας του και υποχρεούται να υποβάλει στην ετήσια τακτική Γ.Σ. λεπτομερή έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων της διοίκησης του συλλόγου.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

    Άρθρο 23ο : Εκλογή εφορευτικής επιτροπής

 

Στη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία γίνεται ο απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. και ψηφίζεται ο ισολογισμός και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους, διενεργούνται και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων οργάνων του σωματείου.

Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη της συνέλευσης τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) ψηφοσυλλέκτες. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τα όργανα του συλλόγου. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά την εκλογή της παραλαμβάνει από το απερχόμενο Δ.Σ. την ψηφοδόχο, τον κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, τις δηλώσεις των υποψηφιοτήτων, τα ψηφοδέλτια με τις υποψηφιότητες και διενεργεί τις αρχαιρεσίες με την απόλυτη ευθύνη της.

 

Άρθρο 24ο : Εκλογή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής

 

1. Οι αιτήσεις για υποψηφιότητα μέλους του Δ.Σ. και της Ε.Ε. κατατίθενται αυτοπροσώπως στο Δ.Σ. τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ. Το Δ.Σ. υποχρεούται βάσει των υποβληθέντων υποψηφιοτήτων να καταρτίσει ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφιοτήτων με απόλυτη αλφαβητική σειρά, στην αρχή για το Δ.Σ. και στη συνέχεια για την Ε.Ε.

2. Η ψηφοφορία για την εκλογή των οργάνων είναι πάντοτε μυστική και διενεργείται µε όλους τους κανόνες της μυστικής ψηφοφορίας. Κάθε µέλος ψηφίζει µε την προσωπική του παρουσία επιδεικνύοντας ταυτόχρονα την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο µε αυτήν αποδεικτικό έγγραφο.  

3. Η εκλογή των οργάνων γίνεται με σταυρούς προτίμησης. Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να βάλει μέχρι εφτά (7) σταυρούς για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

4. Για το Δ.Σ. εκλέγονται οι εφτά πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και οι επόμενοι τέσσερις ως αναπληρωματικά. Για την Ε.Ε. εκλέγονται οι τρεις πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και οι επόμενοι δύο ως αναπληρωματικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση, που διενεργείται με την ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής.

5. Η Εφορευτική Επιτροπή, μετά το πέρας της ψηφοφορίας αποσφραγίζει τους φακέλους µε τα ψηφοδέλτια και μετά την καταμέτρηση και μονογράφηση των ψηφοδελτίων από τον Πρόεδρό της, συντάσσει πρακτικό καταμέτρησης ψηφοδελτίων και σταυρών προτίμησης. Το συμπληρωμένο πρακτικό µε τα αποτελέσματα της διαλογής των ψηφοδελτίων, παραδίδεται στο µέλος-υποψήφιο που πλειοψήφησε.

6. Κάθε υποψήφιος ή οποιοσδήποτε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση, στην Εφορευτική Επιτροπή, που αφορά στην εκλογική διαδικασία και στο αποτέλεσμα αυτής, σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Η ένσταση υποβάλλεται μόνον εγγράφως, υπογράφεται από τον ενιστάμενο και περιλαμβάνει τους λόγους της ενστάσεως. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται με απόφαση της, μετά το πέρας της διαλογής, η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκδίδει το τελικό αποτέλεσμα της εκλογής και ανακηρύσσει τους υποψηφίους που εκλέγονται ως τακτικά μέλη στα όργανα, ως και τα αναπληρωματικά μέλη.   

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στ’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΚΟΠΟΥ

 

 

Άρθρο 25ο : Τροποποίηση καταστατικού

 

Για την τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον παρίστανται τουλάχιστον το ½ + 1 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και η απόφαση της λαμβάνεται με την πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.

 

 

Άρθρο 26ο : Διάλυση του σωματείου – Εκκαθάριση

 

1. Για την διάλυση του σωματείου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία είναι απαραίτητη η παρουσία τουλάχιστον του ½ + 1 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου και η απόφαση λαμβάνεται με την πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.

2. Το σωματείο διαλύεται εφ’ όσον τα μέλη του απομείνουν ολιγώτερα των δέκα (10), ή εφ’ όσον το ζητήσει είτε η Διοίκηση του, είτε η εποπτεύουσα Αρχή, είτε το 1/5 των μελών του, για τους λόγους που αναφέρονται στην διάταξη του άρθρου 105 του ΑΚ και σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται σ’ αυτό.

3. Όταν διαλυθεί το σωματείο, αυτοδικαίως τίθεται σε κατάσταση εκκαθαρίσεως. Την εκκαθάριση διενεργεί το ΔΣ του σωματείου. Σε περίπτωση διαφωνίας ο εκκαθαριστής διορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Χίου. Ο εκκαθαριστής έχει υποχρέωση να υποβάλει μετά το τέλος του έργου του, στην εποπτεύουσα αρχή, έκθεση για τις ενέργειες του με σκοπό την εκκαθάριση της περιουσίας του σωματείου. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση το σωματείο θεωρείται ότι υφίσταται μόνον για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.

4. Η τυχόν απομένουσα μετά την εκκαθάριση περιουσία του σωματείου περιέρχεται στην Ιερά Μητρόπολη Χίου.

 

Άρθρο 27ο : Μεταβολή σκοπού

 

Για να μεταβληθεί ο σκοπός του σωματείου είναι απαραίτητο να συναινέσουν όλα τα μέλη του. Η συναίνεση των απόντων δίδεται εγγράφως.

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

    Άρθρο 28ο : Σφραγίδα

 

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που γύρω-γύρω αναγράφει τον τίτλο του Συλλόγου και στη μέση τη χρονολογία της ίδρυσής του.

 

Άρθρο 29ο : Βιβλία

 

Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του συλλόγου, τηρούνται τα παρακάτω βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται, πριν χρησιμοποιηθούν, από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα του:

α) Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα μέλη, η χρονολογία εγγραφής και διαγραφής του, καθώς και η ταμειακή ενημέρωση τους.

β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ.

δ) Βιβλίο ταμείου και περιουσίας, στο οποίο αναγράφονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές, καθώς και όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου.

 

 

Άρθρο 30ο

 

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας περί σωματείων και από τις συναφείς διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

Άρθρο 31ο : Έγκριση

 

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από τα ιδρυτικά µέλη της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, που συνήλθε στην πόλη της Χίου, στις 13-9-2011 και θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την εγγραφή του στο ειδικό βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Χίου.

 

 

ΧΙΟΣ 13 – 9 – 2011

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ