Αποστολή

Ο Σύλλογος Αδιορίστων Καθηγητών Χίου απευθύνεται σε ιδιοκτήτες φροντιστηρίων, διδάσκοντες σε αυτά, ελεύθερους επαγγελματίες, ακόμα και σε ανέργους συναδέλφους μας.

 

Αποστολή του Συλλόγου είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων όλων μελών του στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Η προάσπιση με κάθε νόμιμο τρόπο των συμφερόντων των μελών μας.
  • Η επίβλεψη και συνδρομή μας σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα που τίθεται εκτός σχολικών ωρών με τη μορφή φροντιστηριακής ενίσχυσης, ώστε να λειτουργεί εύρυθμα και νομότυπα.
  • Η ρύθμιση των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ συναδέλφων που βρίσκονται είτε σε ισότιμο, είτε σε υπαλληλικό επίπεδο,  με προτάσεις που θα μπορούν να βελτιώσουν το εργασιακό περιβάλλον για το σύνολο του κλάδου.

 

Οι Στόχοι του Συλλόγου επεκτείνονται σε πολλά άλλα επίπεδα που άπτονται της καθημερινότητας και υπογραμμίζουν  την κοινωνική ευαισθησία των μελών μας.  Χαρακτηριστικά θα μπορούσε να αναφερθεί η δημιουργία παράπλευρων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως η σύνταξη περιοδικού/ ενημερωτικού εντύπου για τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς, η διανομή σχολικών βοηθημάτων και ασκήσεων σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και  η παροχή διδακτικής ενίσχυσης σε μαθητές που στερούνται  της οικονομικής δυνατότητας να το πράξουν.